Thời hạn Báo đấu thầu đối với hồ sơ mời quan tâm là bao lâu? Có thể dùng tiếng Anh tại đấu thầu trong nước không?

Ngày hỏi:23/04/2022

Thời hạn Báo đấu thầu đối với hồ sơ mời quan tâm là bao lâu? Có thể dùng tiếng Anh tại đấu thầu trong nước? Tôi muốn hỏi doanh nghiệp chúng tôi lập dự án và nộp hồ sơ mời thầu quan tâm thì phải báo cho Báo đấu thấu trước bao nhiêu ngày? Và tôi muốn hỏi là đây là thầu trong nước thì có dùng tiếng Anh được không hay chỉ dùng tiếng Việt?

  • Thời hạn Báo đấu thầu đối với hồ sơ mời quan tâm là bao lâu?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về trường hợp cung cấp thông tin cho Báo đấu thầu như sau:

   a) Đối với thông tin quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, thời hạn Báo đấu thầu nhận được thông tin tối thiểu là 05 ngày làm việc trước ngày dự kiến phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Các thông tin này được đăng tải 01 kỳ trên Báo đấu thầu;

   b) Đối với thông tin quy định tại các Điểm d, đ và g Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, thời hạn Báo đấu thầu nhận được thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành. Các thông tin này được đăng tải 01 kỳ trên Báo đấu thầu.

   Theo đó, tại Khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu 2013 quy định:

   1. Các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu bao gồm:

   a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

   b) Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

   c) Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu;

   d) Danh sách ngắn;

   đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;

   e) Kết quả mở thầu đối với đấu thầu qua mạng;

   g) Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

   h) Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu;

   i) Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án có sử dụng đất;

   k) Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, chuyên gia đấu thầu, giảng viên đấu thầu và cơ sở đào tạo về đấu thầu;

   l) Thông tin khác có liên quan.

   Theo đó, thời gian tối thiểu để Báo đấu thầu nhận thông tin là 05 ngày làm việc trước ngày dự kiến phát hành hồ sơ mời quan tâm đấu thầu.

   Có thể dùng tiếng Anh tại đấu thầu trong nước?

   Theo Điều 9 Luật Đấu thầu 2013 quy định về ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu như sau:

   Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu là tiếng Việt đối với đấu thầu trong nước; là tiếng Anh hoặc tiếng Việt và tiếng Anh đối với đấu thầu quốc tế.

   Theo đó, đối với đấu thầu trong nước sẽ chỉ được phép sử dụng tiếng Việt nên anh/chị không thể sử dụng tiếng Anh trong đấu thầu trong nước.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn