Trình tự lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc hệ thống TAND như thế nào?

Ngày hỏi:29/04/2022

Trình tự lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc hệ thống TAND như thế nào? Ủy quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án không phân cấp sử dụng vốn đầu tư công thuộc hệ thống TAND như nào?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Trình tự lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc hệ thống TAND như thế nào?

   Căn cứ Điều 14 Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc hệ thống Tòa án nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 608/QĐ-TANDTC-KHTC năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định về trình tự lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng như sau:

   1. Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

   a) Trên cơ sở tổng dự toán được phê duyệt, chủ đầu tư tổ chức lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản pháp luật liên quan trình Người quyết định đầu tư phê duyệt.

   b) Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu hợp lý. Nghiêm cấm việc phân chia gói thầu với mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

   c) Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trừ kế hoạch lựa chọn nhà thầu ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

   2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu

   a) Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu tuân theo đúng các nội dung nêu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm: Tên gói thầu; Giá gói thầu; Nguồn vốn; Hình thức lựa chọn nhà thầu; Phương thức lựa chọn nhà thầu; Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu; Loại hợp đồng; Thời gian thực hiện hợp đồng.

   b) Mọi thay đổi, điều chỉnh nội dung trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được sự chấp thuận của Người quyết định đầu tư trừ nội dung về giá gói thầu được quy định cụ thể tại khoản 2, Điều 117, Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

   Ủy quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án không phân cấp sử dụng vốn đầu tư công thuộc hệ thống TAND như nào?

   Theo quy định tại Điều 15 Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc hệ thống Tòa án nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 608/QĐ-TANDTC-KHTC năm 2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về ủy quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án không phân cấp như sau:

   Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ủy quyền cho Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu phục vụ việc lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn