Ngân Hàng Hỏi - Đáp Pháp Luật

Trình tự, thủ tục lập, lựa chọn và phê duyệt đề xuất dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn ODA không hoàn lại

Ngày hỏi:10/10/2019

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì trình tự, thủ tục lập, lựa chọn và phê duyệt Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn ODA không hoàn lại được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự, thủ tục lập, lựa chọn và phê duyệt Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn ODA không hoàn lại quy định tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định 132/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

   - Thẩm quyền phê duyệt Đề xuất chương trình, dự án:

   + Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi;

   + Đối với chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA không hoàn lại, cơ quan chủ quản lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án, không phải lập Đề xuất Dự án.

   - Lập Đề xuất chương trình, dự án: Cơ quan chủ quản căn cứ vào quy định tại khoản 1, 2 Điều 24 của Luật đầu tư công và khoản 1, 2 Điều 29 Luật Quản lý nợ công lập Đề xuất chương trình, dự án. Mẫu Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi quy định tại Phụ lục II của Nghị định này.

   - Tiêu chí lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án:

   + Phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chỉ tiêu an toàn nợ công và khả năng trả nợ; định hướng thu hút vốn ODA, vốn vay ưu đãi; chính sách, định hướng ưu tiên cung cấp vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

   + Bảo đảm hiệu quả và bền vững về kinh tế - xã hội, môi trường;

   + Phù hợp với khả năng cân đối vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng;

   + Không trùng lặp với nội dung chương trình, dự án đã có đề xuất, chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   - Lựa chọn, phê duyệt Đề xuất chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ:

   + Cơ quan chủ quản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính văn bản kèm Đề xuất chương trình, dự án;

   + Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá sự cần thiết của chương trình, dự án, đánh giá sơ bộ tính khả thi, hiệu quả kinh tế, xã hội, tác động môi trường (nếu có) và tác động của chương trình, dự án đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn, lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án phù hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; Bộ Tài chính chủ trì xác định thành tố ưu đãi, đánh giá tác động của khoản vay ODA và vay ưu đãi đối với các chỉ tiêu an toàn nợ công, xác định cơ chế tài chính trong nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt cùng Đề xuất chương trình, dự án;

   + Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề xuất chương trình, dự án.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn