Trách nhiệm giải quyết công việc của Vụ trưởng Vụ Pháp chế

26/04/2022

Tôi đang tìm hiểu các quy định về quy chế làm việc của Vụ pháp chế. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì trách nhiệm giải quyết công việc của Vụ trưởng Vụ Pháp chế được quy định như thế nào?

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định 441/QĐ-KTNN năm 2017 thì trách nhiệm giải quyết công việc của Vụ trưởng Vụ Pháp chế như sau:

   - Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện Vụ Pháp chế thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo đúng quy định của Hiến pháp, Luật KTNN và các quy định của KTNN.

   - Chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trước Tổng Kiểm toán nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước về các công việc liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ của Vụ Pháp chế và tình hình liên quan đến Vụ Pháp chế.

   - Chủ động phối hợp với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, cơ quan, tổ chức khác để giải quyết các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Pháp chế hoặc các công việc đột xuất khác theo chỉ đạo của lãnh đạo KTNN.

   - Phân công công việc cho các Phó Vụ trưởng; phân cấp, ủy quyền cho Trưởng phòng trực thuộc Vụ Pháp chế thực hiện một số công việc cụ thể theo quy định; khi Vụ trưởng vắng mặt, ủy quyền cho một Phó Vụ trưởng thay Vụ trưởng điều hành và giải quyết công việc của Vụ Pháp chế.

   - Chỉ đạo việc hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Vụ Pháp chế, hoạt động của các Phòng trực thuộc Vụ Pháp chế trong việc thực hiện quy định của cơ quan, nhiệm vụ được phân công, phân cấp thuộc chức năng của Vụ Pháp chế và các nhiệm vụ được Lãnh đạo KTNN phân công;

   - Ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm giải quyết công việc của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn