Chế độ thu, nộp tài sản cố định của doanh nghiệp quốc phòng

Ngày hỏi:12/10/2018

Chế độ thu, nộp tài sản cố định của doanh nghiệp quốc phòng được quy định như thế nào? Hy vọng anh/chị giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn! 

Ngọc Hạnh - Long An

  • Chế độ thu, nộp tài sản cố định của doanh nghiệp quốc phòng
   (ảnh minh họa)
  • Chế độ thu, nộp tài sản cố định của doanh nghiệp quốc phòng được quy định tại Điều 5 Thông tư 65/2018/TT-BQP quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, theo đó:

   1. Hàng năm, doanh nghiệp sản xuất quốc phòng lập kế hoạch thu nộp khấu hao tài sản cố định được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước gửi về cơ quan tài chính đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng (sau đây viết gọn là cơ quan tài chính) và Bộ Quốc phòng (qua Cục Tài chính/BQP) cùng thời điểm lập Kế hoạch tài chính năm theo mẫu biểu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

   2. Cục Tài chính/BQP chủ trì, rà soát và tổng hợp số thu khấu hao tài sản cố định của các doanh nghiệp sản xuất quốc phòng, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt và giao dự toán thu cho các đơn vị, doanh nghiệp cùng với quyết định giao dự toán ngân sách hàng năm.

   3. Căn cứ vào Dự toán thu ngân sách, hàng quý, doanh nghiệp sản xuất quốc phòng thực hiện tạm nộp khấu hao tài sản cố định về cơ quan tài chính thời hạn nộp chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

   4. Cơ quan tài chính thực hiện thu khấu hao tài sản cố định đối với doanh nghiệp sản xuất quốc phòng trực thuộc và nộp về Bộ Quốc phòng (qua Cục Tài chính/BQP), thời hạn nộp chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

   5. Quyết toán thu, nộp khấu hao tài sản cố định

   a) Doanh nghiệp sản xuất quốc phòng thực hiện báo cáo quyết toán thu, nộp khấu hao tài sản cố định cùng với Báo cáo quyết toán tài chính năm theo mẫu biểu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

   b) Cơ quan tài chính và Cục Tài chính/BQP chịu trách nhiệm quyết toán tiền thu nộp khấu hao tài sản cố định đối với các doanh nghiệp sản xuất quốc phòng theo phân cấp quản lý, báo cáo và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   Trên đây là tư vấn về chế độ thu, nộp tài sản cố định của doanh nghiệp quốc phòng. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại 65/2018/TT-BQP. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn