Chi phí quang cáo, tiếp thị

26/04/2022
Xin hỏi Cục thuế Bình Phước. Công ty Tôi trong năm 2013 có đặt nhà cung cấp in lịch tăng cho các khách hàng và nhà cung cấp với tổng giá trị là 10 triêu có hóa đơn VAT. Như vậy khoản chi này có được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN không? khoản chi này vẫn còn trong tỷ lệ cho phép về chi quảng cáo, tiếp thị.
  • Căn cứ khoản 1; điểm 2.19, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN, quy định về chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

   “1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

   a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

   b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

   2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

   2.19. Phần chi vượt quá 10% tổng số chi được trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% tổng số chi được trừ trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chi khống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi được trừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra”;

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Công ty bạn năm 2013 có phát sinh chi phí quảng cáo, tiếp thị nếu khoản chi phí này đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1; điểm 2.19, khoản 2 Điều 6 nêu trên thì được trừ khi tính thuế TNDN.

   Chào bạn !

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn