Cho vay không bảo đảm thì có yêu cầu mở thủ tục phá sản được không?

26/04/2022

Cho vay không bảo đảm thì có yêu cầu mở thủ tục phá sản được không? Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ gồm những nội dung gì? 

Tôi có cho một công ty vay một khoản tiền lớn mà không có bảo đảm. Nay công ty này có dấu hiệu mất khả năng thanh toán. Như vậy, thì tôi có được quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản không?

  • 1. Cho vay không bảo đảm thì có yêu cầu mở thủ tục phá sản được không?

   Căn cứ Điều 5 Luật Phá sản 2014 quy định người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản như sau:

   1. Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

   2. Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

   3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

   4. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

   5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.

   6. Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

   Như vậy, theo quy định như trên, chủ nợ không bảo đảm cũng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Cho nên, bạn có thể nộp đơn yêu cầu mờ thủ tục phá sản nếu hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà công ty vay tiền không thực hiện nghĩa vụ với bạn.

   2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ gồm những nội dung gì?

   Tại Điều 26 Luật Phá sản 2014 quy định đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ như sau:

   1. Khi yêu cầu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản, chủ nợ quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật này phải làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

   2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau:

   a) Ngày, tháng, năm;

   b) Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;

   c) Tên, địa chỉ của người làm đơn;

   d) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản;

   đ) Khoản nợ đến hạn.

   Kèm theo đơn phải có chứng cứ để chứng minh khoản nợ đến hạn.

   3. Trường hợp có đề xuất chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thì đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản ghi rõ tên, địa chỉ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

   Theo đó, ban có thể gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty vay nợ của bạn với các nội dung chủ yếu như trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn