Chủ tịch hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc trong doanh nghiệp Nhà nước không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 21/05/2022

Chủ tịch hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc trong doanh nghiệp Nhà nước không? Chủ tịch Hội đồng thành viên Doanh nghiệp Nhà nước có được làm Phó giám đốc của doanh nghiệp tư nhân hay không? Chào Luật sư, tôi hiện đang làm Chủ tịch hội đồng thành viên của một Doanh nghiệp nhà nước mới thành lập, hiện tại đang trong quá trình kiện toàn chức danh thì tôi có được kiêm làm Giám đốc luôn không? Tôi cũng đang có góp vốn vào một doanh nhiệp tư nhân khác và muốn làm Phó giám đốc doanh nghiệp đó thì có được phép không? Xin được giải đáp.

  • Chủ tịch hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc trong doanh nghiệp Nhà nước không?

   Căn cứ Điều 93 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng thành viên như sau:

   1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này.

   2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của doanh nghiệp.

   3. Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên Hội đồng thành viên; Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; Kiểm soát viên công ty.

   4. Không phải là người quản lý doanh nghiệp thành viên.

   5. Trừ Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty đó hoặc công ty khác không phải là doanh nghiệp thành viên theo quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

   6. Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước.

   7. Tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

   Như vậy, Chủ tịch hội đồng thành viên không thể kiêm nhiệm Giám đốc trong doanh nghiệp nhà nước theo như quy định.

   Chủ tịch Hội đồng thành viên Doanh nghiệp Nhà nước có được làm Phó giám đốc của doanh nghiệp tư nhân hay không?

   Theo Điều 95 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về chủ tịch Hội đồng thành viên như sau:

   1. Chủ tịch Hội đồng thành viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Hội đồng thành viên không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty và doanh nghiệp khác.

   2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ sau đây:

   a) Xây dựng kế hoạch hoạt động hằng quý và hằng năm của Hội đồng thành viên;

   b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thành viên;

   c) Triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thành viên;

   d) Tổ chức thực hiện quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu và nghị quyết Hội đồng thành viên;

   đ) Tổ chức giám sát, trực tiếp giám sát và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược, kết quả hoạt động của công ty, kết quả quản lý, điều hành của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty;

   e) Tổ chức công bố, công khai thông tin về công ty theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực và tính hệ thống của thông tin được công bố.

   3. Ngoài trường hợp quy định tại Điều 94 của Luật này, Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể bị miễn nhiệm, cách chức nếu không thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều này.

   Theo đó, Chủ tịch Hội đồng thành viên Doanh nghiệp Nhà nước được phép làm Phó giám đốc của doanh nghiệp tư nhân theo quy định trên.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn