Chứng từ kế toán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 04/04/2022

Chứng từ kế toán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được quy định như thế nào? Chào luật sư, em là hộ kinh doanh thực phẩm, cho em hỏi khi lập kế toán thì cần phải lập những mẫu, chứng từ nào? Quy định về sổ kế toán áp dụng cho hộ khinh doanh, cá nhân kinh doanh như thế nào?

  • Chứng từ kế toán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Chứng từ kế toán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được quy định như thế nào?

   Căn cứ Điều 4 Thông tư 88/2021/TT-BTC quy định về chứng từ kế toán như sau:

   1. Nội dung chứng từ kế toán, việc lập, lưu trữ và ký chứng từ kế toán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng theo quy định tại Điều 16, Điều 18, Điều 19 Luật Kế toán và thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 1 “Biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán” ban hành kèm theo Thông tư này.

   2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng các quy định tại Điều 17, Điều 18 Luật Kế toán về việc lập và lưu trữ chứng từ kế toán dưới dạng điện tử để thực hiện cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

   3. Nội dung, hình thức hóa đơn, trình tự lập, quản lý và sử dụng hóa đơn (kể cả hóa đơn điện tử) thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

   4. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng chứng từ kế toán theo danh mục sau đây:

   STT

   Tên chứng từ

   Ký hiệu

   I

   Các chứng từ quy định tại Thông tư này

   1

   Phiếu thu

   Mẫu số 01-TT

   2

   Phiếu chi

   Mẫu số 02-TT

   3

   Phiếu nhập kho

   Mẫu số 03-VT

   4

   Phiếu xuất kho

   Mẫu số 04-VT

   5

   Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động

   Mẫu số 05-LĐTL

   II

   Các chứng từ quy định theo pháp luật khác

   1

   Hóa đơn

   2

   Giấy nộp tiền vào NSNN

   3

   Giấy báo Nợ, Giấy báo Có của ngân hàng

   4

   Ủy nhiệm chi

   Mục đích sử dụng, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập các chứng từ kế toán quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 1 “Biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán” ban hành kèm theo Thông tư này.

   Như vậy, đối với hộ gia đình kinh doanh thực phẩm, phải áp dụng các chứng từ kế toán như: phiếu thu, chi; phiếu nhập, xuất kho; bảng thanh toán tiền lương và khoản thu nhập khác của người lao động; hóa đơn; giấy nộp tiền vào NSNN; giấy báo nợ, giấy báo có của Ngân hàng; Uỷ nhiệm chi.

   Quy định về sổ kế toán áp dụng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như thế nào?

   Căn cứ Điều 5 Thông tư 88/2021/TT-BTC quy định về sổ kế toán như sau:

   1. Nội dung sổ kế toán, việc mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng theo quy định tại Điều 24, Điều 25, Điều 26 Luật Kế toán và thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 2 “Biểu mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán” ban hành kèm theo Thông tư này.

   2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng các quy định về việc mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử theo quy định tại Điều 26 Luật Kế toán để thực hiện cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

   3. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng các quy định về việc sửa chữa sổ kế toán tại Điều 27 Luật Kế toán để thực hiện cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

   4. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng các sổ kế toán theo danh mục sau đây:

   STT

   Tên sổ kế toán

   Ký hiệu

   1

   Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

   Mẫu số S1- HKD

   2

   Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

   Mẫu số S2-HKD

   3

   Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

   Mẫu số S3-HKD

   4

   Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN

   Mẫu số S4-HKD

   5

   Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động

   Mẫu số S5-HKD

   6

   Sổ quỹ tiền mặt

   Mẫu số S6-HKD

   7

   Sổ tiền gửi ngân hàng

   Mẫu số S7-HKD

   Mục đích sử dụng, biểu mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán được hướng dẫn tại Phụ lục 2 “Biểu mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán” ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh khác nhau thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải mở sổ kế toán để theo dõi chi tiết theo từng địa điểm kinh doanh.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn