Đã bán doanh nghiệp tư nhân có phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ?

Ngày hỏi:01/09/2020

Bà Hiền là chủ Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) A, vay ngân hàng tiền 1 khoản tiền vào ngày 16.08.2019. Giả sử sang năm 2021, bà Hiền bán DNTN A cho ông Hải. Vậy bà Hiền có trách nhiệm trả khoản nợ này khi bán DNTN sang cho người khác rồi không ạ? 

  • Khoản 2 Điều 192 Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) quy định về việc bán doanh nghiệp tư nhân như sau:

    Sau khi bán doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp tư nhân phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua và chủ nợ của doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận khác.

    Như vậy dù DNTN được bán cho người khác thì bà Hiền vẫn phải chịu trách nhiệm về khoản nợ ngân hàng năm 2019, trừ trường hợp bà Hiền và người mua DNTN có thỏa thuận khác.

    Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn