Điều chỉnh vốn điều lệ của PVN được quy định ra sao?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 23/09/2022

Điều chỉnh vốn điều lệ của PVN được quy định ra sao? Quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành và phân phối lợi nhuận của PVN như thế nào? Kế hoạch tài chính, kế toán, kiểm toán PVN được quy định như thế nào?

Xin được giải đáp.

  • 1. Điều chỉnh vốn điều lệ của PVN được quy định ra sao?

   Căn cứ Điều 78 Nghị định 07/2018/NĐ-CP quy định điều chỉnh vốn điều lệ của PVN như sau:

   1. Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ có thể tăng lên từ các nguồn:

   a) Vốn từ ngân sách nhà nước cấp;

   b) Vốn tiếp nhận có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước;

   c) Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp;

   d) Vốn từ quỹ đầu tư đầu tư phát triển tại PVN;

   đ) Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại PVN.

   2. Chủ sở hữu Nhà nước giao cho PVN thực hiện chức năng chủ sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của doanh nghiệp khác tham gia làm công ty con hoặc công ty liên kết của PVN.

   3. Việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của PVN do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

   4. Trong trường hợp tăng vốn điều lệ, PVN phải tiến hành điều chỉnh kịp thời trong bảng cân đối tài sản, công bố vốn điều lệ và làm các thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

   5. Chủ sở hữu chỉ được rút vốn đã đầu tư vào p VN thông qua hình thức chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn của PVN cho các tổ chức, cá nhân khác.

   6. Chủ sở hữu có trách nhiệm đầu tư đủ vốn theo đúng thời hạn đã cam kết.

   2. Quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành và phân phối lợi nhuận của PVN như thế nào?

   Theo Điều 79 Nghị định 07/2018/NĐ-CP quy định quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành và phân phối lợi nhuận của PVN như sau:

   Việc quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành của PVN thực hiện theo Nghị định của Chính phủ về Quy chế quản lý tài chính của PVN.

   3. Kế hoạch tài chính, kế toán, kiểm toán PVN được quy định như thế nào?

   Tại Điều 80 Nghị định 07/2018/NĐ-CP quy định kế hoạch tài chính, kế toán, kiểm toán PVN như sau:

   1. Năm tài chính của PVN bắt đầu từ 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 dương lịch hàng năm.

   2. Trước ngày 01 tháng 10 hàng năm, Tổng Giám đốc trình Hội đồng thành viên phê duyệt kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính năm kế tiếp của PVN. Hội đồng thành viên có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính hàng năm của PVN làm căn cứ để giám sát và đánh giá kết quả quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc PVN.

   3. Trong thời hạn theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng thành viên phê duyệt báo cáo tài chính năm của PVN (gồm báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất).

   4. Hội đồng thành viên PVN có nhiệm vụ quyết định các báo cáo tài chính năm của PVN (gồm báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất), phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của PVN sau khi được Bộ Công Thương phê duyệt; thực hiện việc công bố, công khai báo cáo tài chính hàng năm của PVN; của công ty con do PVN nắm giữ 100% vốn điều lệ và công ty con, công ty liên kết theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, hợp lý của các số liệu báo cáo tài chính.

   5. PVN tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác tài chính, kế toán, kiểm toán theo quy định của Quy chế quản lý tài chính của PVN do Chính phủ ban hành và các quy định của pháp luật liên quan.

   6. PVN phải thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

   7. PVN phải thực hiện công tác kế toán, thống kê và chế độ kiểm toán độc lập hàng năm theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn