Điều kiện sáp nhập Doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp là gì? Gia đình tôi hiện nay đang có 2 công ty, 1 công ty TNHH, 1 công ty Cổ phần, chúng tôi muốn sáp nhập 2 công ty này làm một để dễ dàng quản lý và hoạt động có được không?

    • Theo điều 153 Luật doanh nghiệp sáp nhập doanh nghiệp được hiểu là: “…Một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập…” Như vậy, sáp nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với một hoặc một số công ty cùng loại, nên nếu gia đình bạn có 2 công ty , 1công ty TNHH, 1 công ty Cổ phần thì bạn không thể tiến hành sáp nhập được.


    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn