Doanh nghiệp lập địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh đặt trụ sở chính được không?

Ngày hỏi:07/10/2019

Công ty tôi ở Đồng Nai, muốn mở rộng hoạt động kinh doanh sang tỉnh Bình Dương, nên dự định sẽ thành lập một địa điểm kinh doanh tại Bình Dương, nhưng tôi nghe nói không được đặt địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh đặt trụ sở chính. Cho tôi hỏi thông tin tôi tiếp nhận có đúng không?

  • Căn cứ Khoản 9 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi khoản 2 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định thông báo thành lập địa điểm kinh doanh như sau:

   - Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

   + Mã số doanh nghiệp.

   + Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở).

   + Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh.

   + Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh.

   + Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh.

   + Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

   - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

   => Theo nghị định 78 thì chỉ được thành lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Tuy nhiên Nghị định 108 đã cho phép lập địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Do đó, bạn cứ việc thành lập địa điểm kinh doanh tại Bình Dương và thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Dương theo hồ sơ trên là đảm bảo đúng quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn