Dự kiến sẽ có mạng lưới tư vấn viên về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ cho hợp tác xã?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 05/05/2023

Xin hỏi: Có phải sắp tới sẽ có mạng lưới hỗ trợ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ cho hợp tác xã không?- Câu hỏi của anh Linh (Phú Thọ).

  • Dự kiến sẽ có mạng lưới hỗ trợ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ cho hợp tác xã?

   Tại khoản 3 Điều 7 Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Hợp tác xã (sửa đổi), chính sách hỗ trợ tư vấn cho hợp tác xã sẽ có những nội dung như sau:

   - Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tiếp cận mạng lưới tư vấn viên để được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

   Lưu ý: Không bao gồm tư vấn về thủ tục hành chính, pháp lý theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

   + Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/hợp tác xã đối với hợp tác xã hoặc không quá 70 triệu đồng/năm/hợp tác xã đối với hợp tác xã siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ, hợp tác xã siêu nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ;

   + Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 100 triệu đồng/năm/hợp tác xã đối với hợp tác xã nhỏ hoặc không quá 150 triệu đồng/năm/hợp tác xã đối với hợp tác xã nhỏ do phụ nữ làm chủ, hợp tác xã nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ;

   + Hỗ trợ tối đa 30% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 150 triệu đồng/năm/hợp tác xã đối với hợp tác xã vừa hoặc không quá 200 triệu đồng/năm/hợp tác xã đối với hợp tác xã vừa do phụ nữ làm chủ, hợp tác xã vừa sử dụng nhiều lao động nữ.

   Dự kiến sẽ có mạng lưới tư vấn viên về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ cho hợp tác xã? (Hình từ Internet)

   Dự thảo hồ sơ đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên cho hợp tác xã bao gồm những tài liệu gì?

   Tại điểm b khoản 2 Điều 7 Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Hợp tác xã (sửa đổi), về hồ sơ đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên như sau:

   Chính sách hỗ trợ tư vấn

   ...

   2. Mạng lưới tư vấn viên

   a) Mạng lưới tư vấn viên được xây dựng trên cơ sở cá nhân, tổ chức tư vấn đã và đang hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc hình thành mới, đảm bảo nguyên tắc:

   Đối với cá nhân tư vấn phải đảm bảo về trình độ đào tạo, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác phù hợp với nhu cầu của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tiêu chí về tư vấn viên của bộ, cơ quan ngang bộ nơi cá nhân tư vấn dự kiến đăng ký.

   Đối với tổ chức tư vấn phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành, phù hợp với nhu cầu của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tiêu chí về tổ chức tư vấn của bộ, cơ quan ngang bộ nơi tổ chức tư vấn dự kiến đăng ký.

   b) Hồ sơ đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên

   Đối với cá nhân tư vấn, hồ sơ bao gồm: Đơn đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên; Sơ yếu lý lịch và hồ sơ tóm tắt năng lực; bản sao có chứng thực văn bằng đào tạo; bản sao có chứng thực các văn bản, giấy tờ có liên quan được cơ quan có thẩm quyền cấp.

   Đối với tổ chức tư vấn, hồ sơ bao gồm: Đơn đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên; bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập; hồ sơ tóm tắt năng lực; bản sao có chứng thực hồ sơ của các cá nhân tư vấn thuộc tổ chức; bản sao có chứng thực các văn bản, giấy tờ chứng minh đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện).

   c) Cá nhân, tổ chức tư vấn nộp hồ sơ quy định tại điểm b khoản này thông qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tới đơn vị được giao đầu mối tổ chức hoạt động mạng lưới tư vấn viên thuộc bộ, cơ quan ngang bộ để được công nhận vào mạng lưới tư vấn viên và được công bố trên trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ trong thời hạn 10 ngày làm việc.

   Trường hợp cá nhân, tổ chức tư vấn chưa đủ điều kiện để được công nhận, đơn vị được giao đầu mối tổ chức hoạt động mạng lưới tư vấn viên thuộc bộ, cơ quan ngang bộ gửi thông báo lý do chưa đủ điều kiện thông qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tới cá nhân, tổ chức tư vấn trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký.

   Cá nhân, tổ chức tư vấn được tham gia mạng lưới tư vấn viên của nhiều bộ, cơ quan ngang bộ nếu đáp ứng điều kiện, tiêu chí theo quy định.

   Như vậy, hồ sơ đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên cho hợp tác xã bao gồm những tài liệu như sau:

   - Đối với cá nhân tư vấn, hồ sơ bao gồm:

   + Đơn đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên;

   + Sơ yếu lý lịch và hồ sơ tóm tắt năng lực;

   + Bản sao có chứng thực văn bằng đào tạo;

   + Bản sao có chứng thực các văn bản, giấy tờ có liên quan được cơ quan có thẩm quyền cấp.

   - Đối với tổ chức tư vấn, hồ sơ bao gồm:

   + Đơn đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên;

   + Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập;

   + Hồ sơ tóm tắt năng lực;

   + Bản sao có chứng thực hồ sơ của các cá nhân tư vấn thuộc tổ chức;

   + Bản sao có chứng thực các văn bản, giấy tờ chứng minh đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện).

   Sắp tới để nhận được các chính sách hỗ trợ của Nhà nước thì hợp tác xã cần đáp ứng những tiêu chí gì?

   Tại Điều 4 Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Hợp tác xã (sửa đổi) quy định về tiêu chí thụ hưởng chính sách của Nhà nước về phát triển hợp tác xã như sau:

   Tiêu chí thụ hưởng chính sách của Nhà nước

   Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được nhận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước khi đáp ứng các tiêu chí sau:

   1. Có báo cáo tài chính được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập trong vòng 12 tháng từ thời điểm đề xuất hỗ trợ đối với nội dung chính sách có nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước từ 03 tỷ đồng trở lên cho một tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

   2. Đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau:

   - Có tỷ lệ tăng trưởng số lượng thành viên hàng năm liên tục trong 3 năm trên 5% tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ.

   - Có tỷ lệ giá trị giao dịch nội bộ hàng năm tăng liên tục trong 3 năm tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ.

   - Có tỷ lệ trích lập quỹ chung không chia hoặc phát triển tài sản chung không chia hàng năm đạt từ 10% trở lên liên tục trong 3 năm tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ.

   - Tổ chức giáo dục, đào tạo, phổ biến, bồi dưỡng cho ít nhất 10% tổng số thành viên chính thức hàng năm liên tục trong 03 năm tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ.

   Như vậy, hợp tác xã được thụ hưởng chính sách của Nhà nước về phát triển hợp tác xã khi đáp ứng các điều kiện sau:

   - Có báo cáo tài chính được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập trong vòng 12 tháng từ thời điểm đề xuất hỗ trợ đối với nội dung chính sách có nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước từ 03 tỷ đồng trở lên cho hợp tác xã

   - Đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau:

   + Có tỷ lệ tăng trưởng số lượng thành viên hàng năm liên tục trong 3 năm trên 5% tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ.

   + Có tỷ lệ giá trị giao dịch nội bộ hàng năm tăng liên tục trong 3 năm tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ.

   + Có tỷ lệ trích lập quỹ chung không chia hoặc phát triển tài sản chung không chia hàng năm đạt từ 10% trở lên liên tục trong 3 năm tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ.

   + Tổ chức giáo dục, đào tạo, phổ biến, bồi dưỡng cho ít nhất 10% tổng số thành viên chính thức hàng năm liên tục trong 03 năm tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ.

   Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Hợp tác xã (sửa đổi) vẫn đang được lấy ý kiến và chưa có hiệu lực thi hành.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn