Hồ sơ chuyển giao phần vốn Nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần

Ngày hỏi:09/10/2019

Chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về chuyển giao cơ sở đại diện nhà nước tại doanh nghiệp. Cho tôi hỏi hồ sơ chuyển giao phần vốn Nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quyết định 1515/QĐ-TTg năm 2018 thì Hồ sơ chuyển giao phần vốn Nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được lập theo từng doanh nghiệp, bao gồm:

   - Biên bản chuyển giao (chi tiết theo Phụ lục I).

   - Báo cáo thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn Nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên theo quy định của Luật số 69/2014/QH13 của Cơ quan chuyển giao trong thời gian 3 năm gần nhất với thời điểm chuyển giao (Phụ lục IIb).

   - Báo cáo giám sát tài chính 06 tháng đầu năm và năm gần nhất với thời điểm chuyển giao theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

   - Hồ sơ của Người đại diện vốn nhà nước theo quy định.

   Trên đây là quy định về hồ sơ chuyển giao phần vốn Nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn