Hoá đơn GTGT

26/04/2022
1. Một công ty xuất hoá đơn cho công ty chúng tôi : có cả hoá đơn tự in và hoá đơn viết tay. Như vậy có hợp lệ hay không? 2. Hoá đơn GTGT đầu vào ghi sai một chỉ tiêu ( ví dụ người mua hàng, địa chỉ bên mua), hoá đơn chưa kê khai thuế. Bên bán làm một biên bản điều chỉnh hoá đơn, thì hoá đơn đó có hợp lệ và được kê khai thuế không? 3. Công ty mua máy móc, thiết bị. Đã nhận hàng nhưng chưa thanh toán thì có được trích khấu hao, phân bổ chi phí hay không?
  • Căn cứ khoản 2, Điều 5 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, quy định về nguyên tắc tạo hóa đơn:

   “Tổ chức có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và Thông tư này”.

   Căn cứ khoản 2, Điều 20Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập:

   “Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định”.

   Căn cứ khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, quy định:

   “1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

   a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

   b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

   c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

   Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

   Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính có phát sinh khoản chi phí này).

   Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này”.

   Căn cứ Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

   Căn cứ điểm 2.2, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, quy định về các khoản chi khấu hao tài sản cố định không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

   Căn cứ các quy định trên, qua nội dung câu hỏi.

   1. Theo quy định thì doanh nghiệp có thể tạo đồng thời nhiều hình thức hóa đơn khác nhau để sử dụng như: hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử. Do đó, 2 hình thức hóa đơn (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in) mà đơn vị nhận được của cùng 1 đơn vị bán hàng đều được chấp nhận.

   2. Trường hợp hóa đơn đã lập sai một chỉ tiêu như tên, địa chỉ người mua hàng, đồng thời người bán và người mua chưa kê khai thuế thì phải phải hủy bỏ hóa đơn lập sai, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

   3. Công ty mua tài sản cố định là máy móc, thiết bị, đã nhận hàng nhưng chưa thanh toán thì được trích khấu hao kể từ thời điểm đưa TSCĐ vào sử dụng nếu thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

   Công ty được tính chi phí trích khấu hao TSCĐ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu TSCĐ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp và khi thanh toán tiền mua TSCĐ thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

   Các khoản chi phí trích khấu hao TSCĐ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN được quy định tại điểm 2.2, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

   Chào bạn!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn