Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ đối với các công ty con do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm 100% vốn điều lệ như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 07/10/2022

Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ đối với các công ty con do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm 100% vốn điều lệ như thế nào? Quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đối với công ty con do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm 100% vốn điều lệ? Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với phần vốn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư vào các công ty liên doanh với nước ngoài như thế nào? Quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đối với các công ty con bị chi phối?

  • 1. Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ đối với các công ty con do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm 100% vốn điều lệ như thế nào?

   Tại Khoản 3 Điều 72 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn hóa chất Việt Nam ban hành kem theo Nghị định 20/2018/NĐ-CP quy định:

   Hội đồng thành viên thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty nêu ở khoản 1 Điều này. Tổng giám đốc chỉ đạo bộ máy giúp việc giúp Hội đồng thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, theo đó có trách nhiệm:

   a) Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định các hồ sơ mà công ty con báo cáo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam để trình Hội đồng thành viên xem xét, thông qua hoặc quyết định;

   b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty con;

   c) Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch phối hợp sản xuất, kinh doanh tại công ty con.

   2. Quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đối với công ty con do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm 100% vốn điều lệ?

   Tại Khoản 4 Điều 72 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn hóa chất Việt Nam ban hành kem theo Nghị định 20/2018/NĐ-CP quy định:

   Quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đối với công ty con do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm 100% vốn điều lệ được quy định tại khoản 17 Điều 39 Điều lệ này và các quy định dưới đây:

   a) Chấp thuận để công ty bổ nhiệm, ký hợp đồng, ký hợp đồng lại, chấm dứt hợp đồng, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật các Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và Kế toán trưởng;

   b) Tổ chức giám sát, theo dõi và đánh giá hoạt động kinh doanh, hoạt động quản lý của công ty con theo Điều lệ của công ty đó;

   c) Các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ của công ty con không trái với Điều lệ này.

   3. Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với phần vốn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư vào các công ty liên doanh với nước ngoài như thế nào?

   Tại Khoản 3 Điều 73 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn hóa chất Việt Nam ban hành kem theo Nghị định 20/2018/NĐ-CP quy định:

   Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là chủ sở hữu phần vốn tại các công ty con nêu ở khoản 1 Điều này. Hội đồng thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với phần vốn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư vào các công ty này. Tổng giám đốc chỉ đạo bộ máy giúp việc giúp Hội đồng thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, theo đó có trách nhiệm:

   a) Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định các hồ sơ mà công ty con báo cáo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam để trình Hội đồng thành viên xem xét, thông qua hoặc quyết định;

   b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty con;

   c) Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch phối hợp sản xuất, kinh doanh tại công ty con.

   4. Quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đối với các công ty con bị chi phối?

   Tại Khoản 4 Điều 73 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn hóa chất Việt Nam ban hành kem theo Nghị định 20/2018/NĐ-CP quy định:

   Quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đối với các công ty con bị chi phối được quy định tại khoản 18 Điều 39 Điều lệ này và các quy định dưới đây:

   a) Thu lợi tức và chịu rủi ro từ phần vốn góp của mình ở các công ty con;

   b) Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn đã góp vào các công ty con.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn