Hội đồng thành viên Công ty TNHH có quyền quyết định việc chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường không?

26/04/2022

Chào Luật sư, việc doanh nghiệp (Công ty TNHH) nếu muốn chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường thì có cần biểu quyết của Hội đồng thành viên không? Tỷ lệ là bao nhiêu?

  • Căn cứ: Nghị định 96/2015/NĐ-CPLuật Doanh nghiệp 2014

   Điều 6 Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định khi Doanh nghiệp xã hội chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội thì:

   Quyết định của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông về chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường phải được thông qua theo tỷ lệ biểu quyết quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 60 và Khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp xã hội hoạt động theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

   Theo Điểm b Khoản 3 Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2014:

   Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

   Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.

   Như vậy, đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn thì khi chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội phải có sự quyết định của Hội đồng thành viên với tỷ lệ nêu trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn