Kết cấu và nội dung phản ánh Tài khoản 462 – Phải trả khác của tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:14/03/2019

Xin chào, được biết Bộ Tài chính vừa mới ban hành văn bản về hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì Kết cấu và nội dung phản ánh Tài khoản 462 – Phải trả khác của tổ chức tài chính vi mô như thế nào? Xin cảm ơn.

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Kết cấu và nội dung phản ánh Tài khoản 462 – Phải trả khác của tổ chức tài chính vi mô như sau:

   Bên Nợ:

   - Kết chuyển giá trị tài sản thừa vào các tài khoản liên quan theo quyết định ghi trong biên bản xử lý;

   - Kinh phí công đoàn chi tại đơn vị;

   - Số BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ đã nộp cho cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn;

   - Doanh thu chưa thực hiện tính cho từng kỳ kế toán; trả lại tiền nhận trước cho khách hàng khi không tiếp tục thực hiện việc cho thuê tài sản;

   - Hoàn trả nhận ký quỹ, ký cược;

   - Các khoản chi trả thực tế phát sinh đã được tính vào chi phí phải trả;

   - Số chênh lệch về chi phí phải trả lớn hơn số chi phí thực tế được ghi giảm chi phí;

   - Các khoản đã trả và đã nộp khác.

   Bên Có:

   - Giá trị tài sản thừa chờ xử lý (ch­ưa xác định rõ nguyên nhân); Giá trị tài sản thừa phải trả cho cá nhân, tập thể theo quyết định ghi trong biên bản xử lý do xác định ngay đư­ợc nguyên nhân;

   - Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc khấu trừ vào lư­ơng của công nhân viên;

   - Các khoản thanh toán với công nhân viên về tiền nhà, điện, n­ước ở tập thể;

   - Kinh phí công đoàn vư­ợt chi đư­ợc cấp bù;

   - Số BHXH đã chi trả công nhân viên khi được cơ quan BHXH thanh toán;

   - Doanh thu chưa thực hiện phát sinh trong kỳ;

   - Các khoản thu hộ đơn vị khác phải trả lại;

   - Nhận ký quỹ, ký cược.

   - Chi phí phải trả dự tính trước và ghi nhận vào chi phí hoạt động;

   - Các khoản phải trả khác.

   Số dư­ bên Có:

   Các khoản còn phải trả, còn phải nộp khác cuối kỳ.

   Tài khoản này có thể có số dư bên Nợ. Số dư bên Nợ phản ánh số tiền đã trả lớn hơn số phải trả.

   Trên đây là quy định về Kết cấu và nội dung phản ánh Tài khoản 462 – Phải trả khác của tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn