Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của tổ hợp tác

26/04/2022

Xin chào Ban biên tập! Theo tôi nghiên cứu thì tổ hợp tác có cơ chế báo cáo định kỳ. Vậy, anh chị vui lòng cung cấp mẫu báo cáo tình hình hoạt động của tổ hợp tác  theo quy định mới nhất! Mong nhận được phản hồi!

  • Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của tổ hợp tác được quy định tại Phụ Lục của Nghị định 77/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ 25/11/2019) cụ thể như sau:

   TÊN TỔ HỢP TÁC
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: …………………..

   …..., ngày …… tháng …. năm …..

   BÁO CÁO

   Tình hình hoạt động của tổ hợp tác năm………..

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn1

   Tên tổ hợp tác (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………

   Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

   Báo cáo tình hình hoạt động của tổ hợp tác năm .... gồm những nội dung sau đây:

   1. Thành viên và lao động (thời điểm 31/12/20…..)

   - Tổng số thành viên: ………………………………………………………................

   Trong đó:

   - Thành viên là cá nhân: ……………………………………………………………….

   - Thành viên là pháp nhân: …………………………………………………………….

   Tổng số lao động: ……………………………………………………………………….

   Trong đó, số lao động là thành viên: ………………………………………………….

   2. Sản phẩm, dịch vụ tổ hợp tác cung ứng

   Đơn vị tính: Triệu đồng

   STT

   Tên sản phẩm, dịch vụ

   Tổng doanh thu trong năm 20..

   1

   2

   3

   3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

   Đơn vị tính: Triệu đồng

   STT

   Tên chỉ tiêu

   Mã số

   Thời điểm 31/12/20..

   A

   B

   1

   Tổng doanh thu của tổ hợp tác

   01

   2

   Tổng lợi nhuận

   02

   3

   Chi phí thuế, nghĩa vụ đối với nhà nước (nếu có)

   03

   4

   Thu nhập bình quân/tháng của 1 lao động/thành viên làm việc thường xuyên

   04

   4. Tài sản, vốn của tổ hợp tác (thời điểm 14/12/……..)

   a) Tổng cộng tài sản: ……………………………………………………….

   b) Tổng số vốn: ……………………………………………………………..

   Tổ hợp tác cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung báo cáo này.

   Các giấy tờ gửi kèm:

   - ………………………

   - ………………………

   ĐẠI DIỆN CỦA TỔ HỢP TÁC
   (Ký, ghi rõ họ tên)

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn