Mẫu thông báo thành lập/thay đổi tổ hợp tác

26/04/2022

Được biết các vấn đề về tổ hợp tác vừa có quy định mới quy định. Ban biên tập vui lòng cung cấp cho tôi mẫu mới về thông báo thành lập/thay đổi tổ hợp tác? Mong nhận được phản hồi!

  • Mẫu thông báo thành lập/thay đổi tổ hợp tác được quy định tại Phụ lục của Nghị định 77/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ 25/11/2019), cụ thể như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   …… ngày …. tháng …. năm....

   GIẤY THÔNG BÁO

   Thành lập/Thay đổi tổ hợp tác

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn1

   Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):…………………………. Giới tính:……….

   Sinh ngày:…../…../….. Dân tộc: ……………… Quốc tịch: .............................

   Chứng minh nhân dân/căn cước công dân số: …………………………………

   Ngày cấp:…../…../ ….. Nơi cấp: ………………………………………………….

   Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD):……………

   Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………….

   Ngày cấp:....../……/…… Ngày hết hạn:....../…../……Nơi cấp:………………..

   Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

   Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………..

   Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………….

   Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………..

   Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………

   Chỗ ở hiện tại:

   Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………..

   Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………….

   Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………

   Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………….

   Điện thoại: ……………………….. Fax: …………………………………………..

   Email: …………………………… Website: ……………………………………….

   Thông báo thành lập/thay đổi tổ hợp tác với các nội dung sau2:

   1. Tình trạng thành lập/thay đổi (đánh dấu X vào ô thích hợp)

   Thành lập mới □

   Thay đổi trên cơ sở tổ hợp tác …………. thành lập tại thời điểm ………..3

   2. Tên tổ hợp tác

   Tên tổ hợp tác viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): .............................

   Tên tổ hợp tác viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………..

   Tên tổ hợp tác viết tắt (nếu có): …………………………………………………..

   3. Địa chỉ tổ hợp tác4

   Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………

   Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………..

   Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………….

   Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………..

   Điện thoại:………………………………… Fax: ……………………………………

   Email: …………………………………… Website: …………………………………

   4. Ngành, nghề kinh doanh5

   5. Tổng giá trị phần đóng góp:

   Tổng số (bằng số; VNĐ): …………………………………………………………….

   6. Số lượng thành viên: ……………………………………………………………….

   Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung các thông tin khai ở trên./.

   Các giấy tờ gửi kèm:
   - Hợp đồng hợp tác;
   - Danh sách thành viên;
   - ………………………..

   ĐẠI DIỆN CỦA TỔ HỢP TÁC
   (Ký và ghi họ tên6)

   ___________________

   1. Ghi tên UBND xã, phường, thị trấn nơi tổ hợp tác hoạt động. Nếu tổ hợp tác hoạt động trên địa bàn nhiều xã thì ghi tên xã, phường, thị trấn nơi tổ hợp tác hoạt động chủ yếu.

   2. Trường hợp thông báo thay đổi, chỉ khai các thông tin mới thay đổi, cần được thông báo cho UBND xã, phường, thị trấn nơi tổ hợp tác hoạt động.

   3. Ghi tên cũ của tổ hợp tác và năm tổ hợp tác thành lập.

   4. Ghi địa chỉ trụ sở của tổ hợp tác (nếu có) hoặc địa chỉ của người đại diện của tổ hợp tác.

   5. - Tổ hợp tác có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;

   - Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 của Luật Đầu tư;

   - Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, tổ hợp tác chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

   6. Người đại diện của Tổ hợp tác ký trực tiếp vào phần này.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn