Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông sáng lập

Ngày hỏi:14/03/2019

Hiện tại mình đang là cổ đông sáng lập của công ty thành lập năm 2016 và đang sở hữu 15 % cổ phần. Do nhiều yếu tố tác động nên nhiều cổ đông công ty tôi đã bỏ phiếu tán thành việc chuyển đổi công ty. Tôi không đồng ý với ý kiến này nên muốn rút vốn khỏi công ty. Hiện tại mình muốn yêu cầu công ty mua lại số cổ phần này, vậy mình cần tiến hành những thủ tục gì?

 

  • Điều 129 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.

   2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

   Khoản 1 Điều 131 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định:

   Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

   Theo đó, bạn chỉ được công ty mua lại cổ phần nếu việc mua lại cổ phần của bạn không ảnh hưởng đến việc thanh toán tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về vấn đề tổ chức lại công ty.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn