Nguyên tắc kế toán Tài khoản 462 – Phải trả khác của tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:14/03/2019

Được biết Bộ Tài chính vừa mới ban hành văn bản về hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì nguyên tắc kế toán Tài khoản 462 – Phải trả khác của tổ chức tài chính vi mô như thế nào? Xin cảm ơn.

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Nguyên tắc kế toán Tài khoản 462 – Phải trả khác của tổ chức tài chính vi mô như sau:

   Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp khác, như:

   - Giá trị tài sản thừa chưa xác định rõ nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền; Giá trị tài sản thừa phải trả cho cá nhân, tập thể theo quyết định của cấp có thẩm quyền ghi trong biên bản xử lý, nếu đã xác định được nguyên nhân;

   - Số tiền trích và thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn;

   - Các khoản khấu trừ vào tiền lương của công nhân viên (nếu có);

   - Các khoản tiền giữ hộ theo quy định và các khoản tiền đang chờ thanh toán, xử lý của các cơ quan, đơn vị gửi TCVM để nhờ giữ hộ;

   - Các khoản doanh thu, thu nhập chưa thực hiện.

   - Các khoản phải trả, phải nộp để mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ và các khoản hỗ trợ khác (ngoài lương) cho người lao động...

   - Số tiền, tài sản nhận ký quỹ, ký cược, các khoản chi phí phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc dịch vụ đã cung cấp trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí hoạt động của kỳ báo cáo;

   - Các khoản phải trả, phải nộp khác.

   Trên đây là quy định về Nguyên tắc kế toán Tài khoản 462 – Phải trả khác của tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn