Nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 441 - Vốn nhận ủy thác cho vay của tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:14/03/2019

Chào ban Biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về chế độ kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 441 - Vốn nhận ủy thác cho vay như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 30 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 441 - Vốn nhận ủy thác cho vay của tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán

   - Tài khoản này dùng để phản ánh số vốn uỷ thác cho vay của Chính phủ, các Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài giao cho TCVM để sử dụng theo các mục đích chỉ định, TCVM có trách nhiệm hoàn trả vốn này khi đến hạn.

   - TCVM phải mở tài khoản chi tiết theo từng loại vốn của từng đối tác giao vốn.

   2. Kết cấu và nội dung phản ánh

   Bên Nợ:

   - Số vốn chuyển trả lại cho các đối tác giao vốn.

   - Chênh lệch giảm do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ.

   Bên Có:

   - Số vốn của các bên đối tác giao cho TCVM.

   - Chênh lệch tăng do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ.

   Số dư Có:

   Số vốn uỷ thác cho vay của các đối tác TCVM đang sử dụng cuối kỳ.

   Trên đây là quy định về Nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 441 - Vốn nhận ủy thác cho vay của tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn