Nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 791 - Doanh thu khác của tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:20/03/2019

Chào ban biên tập, tôi đang làm việc tại công ty tài chính, Tôi đang tìm hiểu các quy định về chế độ kế toán của tổ chức tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì Tài khoản 791 - Doanh thu khác của tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 52 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Tài khoản 791 - Doanh thu khác của tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán:

   - Tài khoản này phản ánh các khoản doanh thu khác của TCVM trừ các khoản doanh thu từ hoạt động tín dụng, doanh thu từ hoạt động dịch vụ và doanh thu từ hoạt động khác.

   - Các khoản doanh thu khác của TCVM được hạch toán vào Tài khoản 791 như: thu các khoản nợ phải trả đã mất chủ hoặc không xác định được chủ nợ; thu từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản; thu tiền phạt khách hàng, tiền khách hàng bồi thường do vi phạm hợp đồng; thu tiền bảo hiểm bồi thường; thu từ nhận tài trợ không hoàn lại, thu các khoản giảm thuế, hoàn thuế, Thu từ các khoản nợ đã được xử lý bằng dự phòng rủi ro (bao gồm cả các khoản nợ đã được xóa nay thu hồi được),...

   2. Kết cấu và nội dung:

   Bên Nợ:

   Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 001 "Xác định kết quả kinh doanh".

   Bên Có:

   Doanh thu khác của TCVM thực hiện trong kỳ kế toán.

   Tài khoản 791 không có số dư cuối kỳ.

   Trên đây là quy định về Nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 791 - Doanh thu khác của tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn