Nguyên tắc và phương thức làm việc của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm

Ngày hỏi:09/10/2019

Khi thẩm định nội dung triển lãm thì Hội đồng thẩm định sẽ thực hiện theo những nguyên tắc và phương thức như thế nào? Theo tôi được biết thì thông tư 06 vừa ban hành có quy định về vấn đề này. Mong anh chị hỗ trợ theo văn bản này

  • Nguyên tắc và phương thức làm việc của Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm được quy định tại Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 06/2019/TT-BVHTTDL, cụ thể như sau:

   1. Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số. Các thành viên Hội đồng thẩm định làm việc độc lập, khách quan, trung thực, có quyền bảo lưu ý kiến riêng nhưng phải tuân thủ kết luận của Hội đồng thẩm định và quy định tại khoản 4 Điều này.

   2. Đối với Hội đồng thẩm định có 3 thành viên thì phiên họp của Hội đồng thẩm định chỉ được tiến hành khi có đầy đủ số thành viên tham dự.

   Đối với Hội đồng thẩm định có từ 5 thành viên trở lên thì phiên họp của Hội đồng chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự. Chủ tịch Hội đồng thẩm định nếu vắng mặt vì lý do bất khả kháng phải ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành cuộc họp. Các thành viên vắng mặt phải cho ý kiến bằng Phiếu ghi ý kiến (Mẫu số 01 ban hành theo Thông tư này).

   3. Kết luận của Hội đồng thẩm định là ý kiến được đa số thành viên đồng ý bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín.

   4. Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên, thư ký không được công bố, cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác ngoài Hội đồng thẩm định các thông tin về nội dung thảo luận, kết quả thẩm định và ý kiến kết luận của Hội đồng thẩm định.

   5. Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 5 quy chế ban hành kèm theo Thông tư 06/2019/TT-BVHTTDL Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn