Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị hợp tác xã là 05 năm có đúng không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 24/12/2022

Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị hợp tác xã là 05 năm có đúng không? Tên hợp tác xã có được viết bằng tiếng nước ngoài không? Bao nhiêu thành viên thì hợp tác xã mới có thể tổ chức đại hội đại biểu thành viên?

  • Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị hợp tác xã là 05 năm có đúng không?

   Cho hỏi, theo quy định thì một nhiệm kỳ của hội đồng quản trị hợp tác xã là 05 năm có đúng không?

   Trả lời:

   Điều 35 Luật hợp tác xã 2012 có quy định về hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:

   Hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là cơ quan quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do hội nghị thành lập hoặc đại hội thành viên bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo thể thức bỏ phiếu kín. Hội đồng quản trị gồm chủ tịch và thành viên, số lượng thành viên hội đồng quản trị do điều lệ quy định nhưng tối thiểu là 03 người, tối đa là 15 người.

   Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy định nhưng tối thiểu là 02 năm, tối đa là 05 năm.

   ...

   Như vậy, theo quy định thì nhiệm kỳ của hội đồng quản trị hợp tác xã có thể không giống nhau, nhiệm kỳ này sẽ do điều lệ của từng HTX quy định nhưng vẫn phải đảm bảo quy định tối thiểu là 02 năm, tối đa là 05 năm.

   Hợp tác xã (Co-operative) là gì? HTX hoạt động theo những nguyên tắc nào?Nguồn: internet

   Tên hợp tác xã có được viết bằng tiếng nước ngoài không?

   Liên quan đến quy định về hợp tác xã thì đối với việc đặt tên cho hợp tác xã có được thể hiện bằng tiếng nước ngoài không?

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Luật hợp tác xã 2012 quy định về tên, biểu tượng của hợp tác xã như sau:

   Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quyết định tên, biểu tượng của mình nhưng không trái với quy định của pháp luật. Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu và được bắt đầu bằng cụm từ “Hợp tác xã” hoặc “Liên hiệp hợp tác xã”.

   Theo quy định nêu trên thì khi hợp tác xã quyết định tên, biểu tượng của mình không được trái với quy định của pháp luật, đồng thời tên của hợp tác xã bắt buộc phải được viết bằng tiếng Việt.

   Bao nhiêu thành viên thì hợp tác xã mới có thể tổ chức đại hội đại biểu thành viên?

   Cho hỏi, theo quy định thì hợp tác xã có bao nhiêu thành viên thì mới có thể tổ chức đại hội đại biểu thành viên vậy ạ?

   Trả lời:

   Theo Điều 30 Luật hợp tác xã 2012 có quy định như sau:

   Đại hội thành viên có quyền quyết định cao nhất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Đại hội thành viên gồm đại hội thành viên thường niên và đại hội thành viên bất thường. Đại hội thành viên được tổ chức dưới hình thức đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu (sau đây gọi chung là đại hội thành viên). Đại hội thành viên có quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 của Luật này.

   Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có 100 thành viên, hợp tác xã thành viên trở lên có thể tổ chức đại hội đại biểu thành viên.

   Như vậy, theo quy định thì hợp tác xã có từ 100 thành viên trở lên thì có thể tổ chức đại hội đại biểu thành viên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn