Quỹ tiền thưởng của người lao động và Ban điều hành thuộc tổng công ty nhà nước

26/04/2022

Tôi công tác tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam và theo như tôi được biết thì sắp tới đây sẽ tiến hành thí điểm về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và trong đó có cơ quan tôi. Vậy ban biên tập cho tôi hỏi quỹ thưởng để thực hiện thí điểm tiền thưởng đối với người lao động và Ban điều hành thuộc tổng công ty nhà nước sẽ được lấy từ đâu? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  • Theo Điều 9 Nghị định 20/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/04/2020) quy định về quỹ tiền thưởng của người lao động và Ban điều hành thuộc tổng công ty nhà nước như sau:

   - Căn cứ lợi nhuận thực hiện sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước và các cổ đông góp vốn, trích lập các quỹ theo quy định của nhà nước về phân phối lợi nhuận, công ty được trích lập quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và Ban điều hành tối đa không quá 3 tháng tiền lương thực hiện, nếu lợi nhuận thực hiện không thấp hơn kế hoạch; không quá 3 tháng tiền lương thực hiện nhân với tỷ lệ (%) lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch, nếu lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch.

   - Căn cứ quỹ tiền thưởng, phúc lợi tại khoản 1 Điều này, công ty quyết định phân bổ thành quỹ tiền thưởng và quỹ phúc lợi, trong đó quỹ tiền thưởng để thưởng cho người lao động và Ban điều hành; quỹ phúc lợi để đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi, chi cho các hoạt động phúc lợi chung của công ty (bao gồm cả Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên).

   Ban biên tập thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn