Quyền của chủ sở hữu công ty tại Hà Nội

26/04/2022
Tôi hiện đang là chủ một cơ sở kinh doanh tại Hà Nội, và đang có nhu cầu thành lập 01 Công ty TNHH một thành viên. Mong Luật sư tư vấn giúp tôi về quyền của chủ sở hữu công ty.
  • Chủ sở hữu công ty là tổ chức có các quyền sau đây:

   a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

   b) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

   c) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty;

   d) Quyết định dự án đầu tư phát triển;

   đ) Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

   e) Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

   g) Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghitrong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

   h) Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốnđiều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

   i) Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác;

   k) Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty;

   l) Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

   m) Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

   n) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

   o) Quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

   Chủ sở hữu công ty là cá nhân có các quyền sau đây:

   a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

   b) Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

   c) Quyết định tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

   d) Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

   đ) Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

   e) Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

   g) Quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn