Số lần họp của tổ hợp tác

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi: Quy định mới được ban hành về tổ hợp tác có quy định về số lần họp của tổ hợp tác không ạ? Chân thành cảm ơn nếu nhận được kết quả phản hồi.

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Nghị định 77/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ 25/11/2019) quy định về cuộc họp thành viên của tổ hợp tác, trong đó có nội dung quy định như sau:

   1. Tổ hợp tác tự quyết định số lần họp tổ hợp tác nhưng ít nhất phải tiến hành cuộc họp thành viên một năm một lần.

   Cuộc họp thành viên tổ hợp tác có thể quyết định các vấn đề sau đây:

   a) Thông qua kết quả hoạt động của tổ hợp tác;

   b) Phương án phân phối hoa lợi, lợi tức, xử lý lỗ và các vấn đề tài chính của tổ hợp tác;

   c) Phương án hoạt động trong thời gian tới;

   d) Xử lý tài sản chung của các thành viên tổ hợp tác;

   đ) Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm tổ trưởng, ban điều hành, nếu cần thiết;

   e) Chấm dứt tư cách thành viên theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 11 của Nghị định này;

   g) Sửa đổi, bổ sung hợp đồng hợp tác;

   h) Mức thù lao, tiền thưởng của tổ trưởng, thành viên ban điều hành (nếu có);

   i) Nội dung khác do tổ trưởng, ban điều hành hoặc hơn ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số thành viên tổ hợp tác đề nghị;

   k) Trường hợp khác theo quy định tại hợp đồng hợp tác.

   => Như vậy, tổ hợp tác tự quyết định số lần họp tổ hợp tác nhưng ít nhất phải họp một năm một lần.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn