Tài khoản 302 – Tài sản cố định vô hình áp dụng tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:08/03/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về chế độ kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì nguyên tắc và kết cấu Tài khoản 301 – Tài sản cố định hữu hình như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Tài khoản 302 – Tài sản cố định vô hình áp dụng tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán

   - Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định vô hình của TCVM theo nguyên giá.

   - Hạch toán tài khoản này thực hiện theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 - Tài sản cố định vô hình. Việc quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định thực hiện theo cơ chế tài chính do Bộ Tài chính ban hành.

   - Kế toán phải mở tài khoản chi tiết để theo dõi từng loại TSCĐ vô hình.

   2. Kết cấu và nội dung phản ánh

   Bên Nợ:

   Nguyên giá TSCĐ vô hình tăng.

   Bên Có:

   Nguyên giá TSCĐ vô hình giảm.

   Số dư bên Nợ:

   Nguyên giá TSCĐ vô hình hiện có ở TCVM tại thời điểm báo cáo.

   Trên đây là quy định về Tài khoản 302 – Tài sản cố định vô hình áp dụng tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn