Tài khoản 801 – Chi phí hoạt động tín dụng của cho tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:20/03/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về chế độ kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Tài khoản 801 – Chi phí hoạt động tín dụng được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 54 Thông tư 05/2019/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/04/2019, Tài khoản 801 – Chi phí hoạt động tín dụng của cho tổ chức tài chính vi mô như sau:

   1. Nguyên tắc kế toán:

   a. Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí hoạt động tín dụng của TCVM phát sinh trong kỳ, như: Chi trả lãi tiền gửi; tiền gửi tiết kiệm bắt buộc; chi phí bảo toàn và bảo hiểm tiền gửi của khách hàng; chi trả lãi tiền gửi khác; chi trả lãi tiền vay; chi phí khác của hoạt động tín dụng.

   - Chi trả lãi tiền gửi: gồm các khoản trả lãi tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm bắt buộc, lãi tiền gửi khác bằng đồng Việt Nam cho các Tổ chức kinh tế, cá nhân là khách hàng TCVM, và các cá nhân, tổ chức khác.

   - Chi trả lãi tiền vay: gồm các khoản trả lãi tiền vay Chính phủ và NHNN, vay các TCTD trong nước, vay tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

   - Chi phí bảo toàn và bảo hiểm tiền gửi của khách hàng: gồm các khoản chi phí cho công ty bảo hiểm tiền gửi của khách hàng.

   - Chi khác cho hoạt động tín dụng: gồm các khoản chi phí trả lãi khác và các khoản chi tương đương trả lãi của TCVM ngoài các khoản chi lãi nói trên.

   b. Tài khoản 801 chỉ phản ánh các khoản chi phí thực tế phát sinh có liên quan trực tiếp đến hoạt động tín dụng và được mở chi tiết theo từng nội dung chi phí theo quy định.

   2. Kết cấu và nội dung:

   Bên Nợ:

   Các chi phí hoạt động tín dụng phát sinh trong kỳ.

   Bên Có:

   - Các khoản ghi giảm chi phí hoạt động tín dụng;

   - Kết chuyển chi phí hoạt động tín dụng vào Tài khoản 001 - “Xác định kết quả kinh doanh”.

   Tài khoản 801 không có số dư cuối kỳ.

   Trên đây là quy định về Tài khoản 801 – Chi phí hoạt động tín dụng của cho tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn