Tài sản cố định góp vốn có được trích khấu hao không?

26/04/2022
Tài sản cố định góp vốn có được trích khấu hao không ? Hai cổ đông thành lập công ty cổ phần góp vốn bằng ôtô có được trích khấu hao không?
  • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi số 14/2008/QH 12 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định tài sản cố định được trích khấu hao cần đảm bảo các quy định sau: Tài sản cố định phải sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

   Tài sản cố định phải có giấy tờ chứng minh được thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).

   Tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành.

   Đối với Tài sản cố định góp vốn phải đuợc đánh giá lại theo quy định thì doanh nghiệp nhận tài sản cố định này được tính khấu hao vào chi phí được trừ theo nguyên giá đánh giá lại.

   Như vậy, trường hợp góp vốn bằng Tài sản trước hết hội đồng quản trị công ty phải đánh giá lại tài sản trước khi góp vốn theo quy định; chuyển tài sản thuộc quyền sở hữu của công ty được góp vốn (Nếu góp vốn bằng ô tô phải đăng ký quyền sở hữu của công ty); Tài sản góp vốn phải tham gia vào hoạt động SX-KD, đồng thời phải được theo dõi, quản lý trên sổ sách kế toán của đơn vị mới được trích khấu hao

   Nguồn: hanoi.gdt.gov.vn

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn