Tăng tài sản cố định doanh nghiệp có phải đăng ký?

Ngày hỏi:17/07/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Trong năm tài chính doanh nghiệp phát sinh tăng TSCĐ thì doanh nghiệp có cần phải mỗi lần phát sinh 01 tài sản nào thì phải đăng ký tài sản đó không?

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định về phương pháp trích khấu hao tài sản cố định như sau:

   3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.

   => Như vậy, theo quy định trên thì nếu trong năm doanh nghiệp có phát sinh tăng TSCĐ thì doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian khấu hao TSCĐ và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi bắt đầu thực hiện.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn