Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam bao gồm các công ty, đơn vị nào?

Ngày hỏi:19/09/2019

Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam bao gồm các công ty, đơn vị nào? Vị trí của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam như thế nào?

Tìm hiểu quy định về Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Ban biên tập cho tôi hỏi: Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam bao gồm các công ty, đơn vị nào?

  • Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam bao gồm các công ty, đơn vị nào?
   (ảnh minh họa)
  • Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam bao gồm các công ty, đơn vị nào?

   Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam bao gồm các công ty, đơn vị quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 26/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cụ thể như sau:

   "Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam" là nhóm các công ty có tư cách pháp nhân độc lập, bao gồm:

   - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (doanh nghiệp cấp I);

   - Các đơn vị nghiên cứu khoa học, đào tạo;

   - Các công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (doanh nghiệp cấp II);

   - Các công ty con của doanh nghiệp cấp II (doanh nghiệp cấp III);

   - Các doanh nghiệp liên kết của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

   Vị trí của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam như thế nào?

   Khoản 2 Điều 1 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 26/2018/NĐ-CP có quy định như sau:

   2. "Tập đoàn Điện lực Việt Nam" (sau đây gọi tắt là EVN) là công ty mẹ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn