Tham gia thành viên của hợp tác xã có cần phải góp vốn vào hợp tác xã không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 29/10/2022

Tham gia thành viên của hợp tác xã có cần phải góp vốn vào hợp tác xã không? Số vốn cần phải góp khi tham gia vào hợp tác xã là bao nhiêu? Thành viên của hợp tác xã có những quyền lợi gì?

Chào luật sư, ở địa phương tôi đang có một hợp tác xã về sản xuất muối. Tôi có mong muốn trở thành thành viên của hợp tác xã đó, nhưng khi hỏi thì bên họ yêu cầu phải góp vốn mới trở thành thành viên được. Luật sư cho tôi hỏi, tham gia thành viên của hợp tác xã có cần phải góp vốn vào hợp tác xã không? Số vốn cần phải góp khi tham gia vào hợp tác xã là bao nhiêu?

Mong luật sư giải đáp giúp tôi, tôi cảm ơn. 

  • 1. Tham gia thành viên của hợp tác xã có cần phải góp vốn vào hợp tác xã không?

   Tại Khoản 1 Điều 13 Luật hợp tác xã 2012 quy định về điều kiện trở thành thành viên của hợp tác xã như sau:

   1. Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân trở thành thành viên hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   a) Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam.

   Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân;

   b) Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;

   c) Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã;

   d) Góp vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này và điều lệ hợp tác xã;

   đ) Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã.

   Như vậy, để được trở thành thành viên của hợp tác xã bạn bắt buộc phải góp vốn theo quy định của pháp luật.

   2. Số vốn cần phải góp khi tham gia vào hợp tác xã là bao nhiêu?

   Tại Điều 17 Luật hợp tác xã 2012 quy định về góp vốn điều lệ vào hợp tác xã như sau:

   1. Đối với hợp tác xã, vốn góp của thành viên thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã.

   2. Đối với liên hiệp hợp tác xã, vốn góp của hợp tác xã thành viên thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 30% vốn điều lệ của liên hiệp hợp tác xã.

   3. Thời hạn, hình thức và mức góp vốn điều lệ theo quy định của điều lệ, nhưng thời hạn góp đủ vốn không vượt quá 06 tháng, kể từ ngày hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoặc kể từ ngày được kết nạp.

   ...

   Theo đó, khi bạn đủ điều kiện để trở thành thành viên của hợp tác xã thì số vốn bạn phải góp là không quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã. Do đó, số vốn bạn cần góp phụ thuộc vào vốn điều lệ của hợp tác xã bạn đang muốn tham gia.

   3. Thành viên của hợp tác xã có những quyền lợi gì?

   Tại Điều 14 Luật hợp tác xã 2012 quy định về quyền lợi của thành viên hợp tác xã như sau:

   1. Được hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ.

   2. Được phân phối thu nhập theo quy định của Luật này và điều lệ.

   3. Được hưởng các phúc lợi của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

   4. Được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên.

   5. Được biểu quyết các nội dung thuộc quyền của đại hội thành viên theo quy định tại Điều 32 của Luật này.

   6. Ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

   7. Kiến nghị, yêu cầu hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên giải trình về hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; yêu cầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên triệu tập đại hội thành viên bất thường theo quy định của Luật này và điều lệ.

   8. Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

   9. Ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của điều lệ.

   10. Được trả lại vốn góp khi ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật này và điều lệ.

   11. Được chia giá trị tài sản được chia còn lại của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật này và điều lệ.

   12. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

   13. Quyền khác theo quy định của điều lệ.

   Trên đây là các quyền lợi của thành viên hợp tác xã được pháp luật quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn