Thanh lý tài sản công ty cổ phần có bắt buộc phải đấu giá tài sản không?

Ngày hỏi:09/07/2019

Công ty tôi hiện tại là công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước là 25% vốn điều lệ. Hiện tại, công ty đang tiến hành thanh lý một số tài sản giá trị theo sổ sách khoảng 15% vốn điều lệ. Xin hỏi thủ tục bán tài sản có phải bắt buộc thông qua định giá, đấu giá theo Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu giá tài sản không? Hội đồng quản trị quyết định chọn 01 đơn vị nào đó để bán tài sản có được không?

 

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định các hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận theo đó:

   ...

   2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

   Căn cứ theo quy định trên công ty bạn muốn bán tài sản có giá trị khoảng 15% vốn điều lệ nên nếu Điều lệ công ty bạn không quy định tỷ lệ khác so quy định của Luật Doanh nghiệp nêu trên thì việc bán tài sản này phải được Hội đồng quản trị chấp thuận. Sau khi được Hội đồng quản trị chấp thuận thì công ty bạn được bán tài sản này mà không bắt buộc phải qua thủ tục đấu giá tài sản.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn