Thành viên được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên trong trường hợp nào?

Ngày hỏi:14/03/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Thành viên được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên trong trường hợp nào? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào nói đến hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  • Theo quy định của pháp luật thì Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty.

   Về vấn đề mà bạn đang thắc mắc thì tại Khoản 4 Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

   Thành viên được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên trong trường hợp sau đây:

   - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

   - Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

   - Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

   - Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

   Bên cạnh đó, Ban biên tập cũng cung cấp thêm cho bạn về điều kiện để Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua như sau:

   Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

   Trên đây là nội dung giải đáp về trường hợp thành viên được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn