Thành viên không sử dụng sản phẩm của hợp tác xã có bị chấm dứt tư cách thành viên không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 01/12/2022

Thành viên không sử dụng sản phẩm của hợp tác xã có bị chấm dứt tư cách thành viên không? Thành viên mới kết nạp của hợp tác xã phải góp đủ vốn trong bao nhiêu lâu? Thành viên của hợp tác xã có những nghĩa vụ gì?

Xin chào ban biên tập, tôi mới xin góp vốn vào một hợp tác xã về cung cấp sản phẩm hữu cơ, nhưng 2 tháng vừa rồi tôi không có sử dụng sản phẩm của hợp tác xã, tôi nghe nói nếu thành viên không sử dụng sản phẩm của hợp tác xã sẽ bị chấm dứt tư cách thì có đúng không? Xin được giải đáp.

  • 1. Thành viên không sử dụng sản phẩm của hợp tác xã có bị chấm dứt tư cách thành viên không?

   Căn cứ Điều 16 Luật hợp tác xã 2012 quy định chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên như sau:

   1. Tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên bị chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

   a) Thành viên là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị kết án phạt tù theo quy định của pháp luật;

   b) Thành viên là hộ gia đình không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; thành viên là pháp nhân bị giải thể, phá sản; hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản;

   c) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản;

   d) Thành viên, hợp tác xã thành viên tự nguyện ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

   đ) Thành viên, hợp tác xã thành viên bị khai trừ theo quy định của điều lệ;

   e) Thành viên, hợp tác xã thành viên không sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 03 năm. Đối với hợp tác xã tạo việc làm, thành viên không làm việc trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 02 năm;

   g) Tại thời điểm cam kết góp đủ vốn, thành viên, hợp tác xã thành viên không góp vốn hoặc góp vốn thấp hơn vốn góp tối thiểu quy định trong điều lệ;

   h) Trường hợp khác do điều lệ quy định.

   2. Thẩm quyền quyết định chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên được thực hiện như sau:

   a) Đối với trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều này thì hội đồng quản trị quyết định và báo cáo đại hội thành viên gần nhất;

   b) Đối với trường hợp quy định tại điểm đ, g và h khoản 1 Điều này thì hội đồng quản trị trình đại hội thành viên quyết định sau khi có ý kiến của ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

   3. Việc giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ đối với thành viên, hợp tác xã thành viên trong trường hợp chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên thực hiện theo quy định của Luật này và điều lệ.

   Như vậy, thành viên của hợp tác xã không sử dụng sử dụng sản phẩm của hợp tác xã trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 03 năm sẽ bị chấm dứt tư cách thành viên. Trường hợp của anh/chị đã không sử dụng sản phẩm của hợp tác xã 2 tháng, muốn biết có chấm dứt tư cách không cần phải xem lại điều lệ hợp tác xã đối với trường hợp này quy định là bao lâu.

   2. Thành viên mới kết nạp của hợp tác xã phải góp đủ vốn trong bao nhiêu lâu?

   Theo Điều 17 Luật hợp tác xã 2012 quy định góp vốn điều lệ và giấy chứng nhận vốn góp như sau:

   1. Đối với hợp tác xã, vốn góp của thành viên thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã.

   2. Đối với liên hiệp hợp tác xã, vốn góp của hợp tác xã thành viên thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 30% vốn điều lệ của liên hiệp hợp tác xã.

   3. Thời hạn, hình thức và mức góp vốn điều lệ theo quy định của điều lệ, nhưng thời hạn góp đủ vốn không vượt quá 06 tháng, kể từ ngày hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoặc kể từ ngày được kết nạp.

   4. Khi góp đủ vốn, thành viên, hợp tác xã thành viên được hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cấp giấy chứng nhận vốn góp. Giấy chứng nhận vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

   b) Số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

   c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên là cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp cho hộ gia đình.

   Trường hợp thành viên là pháp nhân thì phải ghi rõ tên, trụ sở chính, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân. Đối với hợp tác xã thành viên thì phải ghi rõ tên, trụ sở chính, số giấy chứng nhận đăng ký của hợp tác xã thành viên; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên;

   d) Tổng số vốn góp; thời điểm góp vốn;

   đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

   5. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thay đổi, thu hồi giấy chứng nhận vốn góp do điều lệ quy định.

   Theo đó, thời hạn phải góp đủ vốn điều lệ vào hợp tác xã đối với thành viên mới kết nạp sẽ tuân theo điều lệ của hợp tác xã, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày được kết nạp.

   3. Thành viên của hợp tác xã có những nghĩa vụ gì?

   Tại Điều 15 Luật hợp tác xã 2012 quy định nghĩa vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên như sau:

   1. Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo hợp đồng dịch vụ.

   2. Góp đủ, đúng thời hạn vốn góp đã cam kết theo quy định của điều lệ.

   3. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong phạm vi vốn góp vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

   4. Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

   5. Tuân thủ điều lệ, quy chế của hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, nghị quyết đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên và quyết định của hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

   6. Nghĩa vụ khác theo quy định của điều lệ.

   Như vậy, thành viên hợp tác xác có những nghĩa vụ được quy định trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn