Trường hợp chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

Ngày hỏi:15/10/2019

Theo tôi được biết thì vừa có nghị định mới quy định các vấn đề về tổ hợp tác. Anh chị cho tôi hỏi: Trường hợp nào thì  chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác? Mong nhận được kết quả phản hồi

  • Trường hợp chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác được quy định tại Điều 14 Nghị định 77/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ 25/11/2019), cụ thể như sau:

   1. Tổ hợp tác chấm dứt hoạt động trong trường hợp sau đây:

   a) Hết thời hạn ghi trong hợp đồng hợp tác;

   b) Mục đích hợp tác đã đạt được;

   c) Không duy trì số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định này;

   d) Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   đ) Theo quy định của hợp đồng hợp tác và pháp luật có liên quan;

   e) Theo thỏa thuận của các thành viên tổ hợp tác.

   2. Việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều này phải được một trăm phần trăm (100%) tổng số thành viên tổ hợp tác tán thành, thể hiện bằng biên bản họp tổ hợp tác, có chữ ký xác nhận của tổ trưởng tổ hợp tác (hoặc người được các thành viên tổ hợp tác ủy quyền) và các thành viên tổ hợp tác, trừ trường hợp hợp đồng hợp tác quy định khác.

   3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hoạt động, tổ trưởng tổ hợp tác (hoặc người được các thành viên tổ hợp tác ủy quyền) gửi thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động (Mẫu I.03), kèm biên bản cuộc họp thành viên tổ hợp tác đến cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ hợp tác hoạt động.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn