Việc hướng dẫn thực hiện Chính sách thuế.

26/04/2022
Cục Thuế tỉnh Trà Vinh có nhận được Công văn số 154/TTCN-KTTV ngày 07/11/2013 của Trường Trung cấp nghề Trà Vinh về việc hướng dẫn thực hiện thuế?
  • Cục Thuế tỉnh Trà Vinh có nhận được Công văn số 154/TTCN-KTTV ngày 07/11/2013 của Trường Trung cấp nghề Trà Vinh về việc hướng dẫn thực hiện thuế. Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   1. Về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

   Ngày 07/4/2010, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh có Công văn số 508/CT-KTr về việc kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu. Theo đó, Cục Thuế đã thống nhất theo đề nghị của Trường Trung cấp nghề Trà Vinh nộp thuế TNDN với tỷ lệ là 5% trên doanh thu do Trường chỉ hạch toán được doanh thu, không hạch toán được chi phí, thu nhập là đúng quy định tại điểm 4 Phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN. Từ kỳ tính thuế 2012 trở đi, thực hiện áp dụng tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh thu theo tỷ lệ là 2% - Hoạt động khác (bao gồm cả hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật) theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (thay thế Thông tư 130/2008/TT-BTC nói trên).

   Như vậy Trường Trung cấp nghề Trà Vinh đã thông báo và được Cục Thuế thống nhất việc Trường thực hiện áp dụng tính thuế, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu như đã nêu trên là đúng quy định của pháp luật. Do đó không có cơ sở pháp luật để yêu cầu Trường phải thực hiện nộp thuế theo thuế suất 25% tính thu nhập tính thuế của Trường.

   Lưu ý: Tính thuế TNDN theo tỷ lệ 5% (nay là 2%) trên doanh thu khác với tính thuế theo thuế suất 25% trên thu nhập tính thuế.

   Ví dụ: Nếu Trường hạch toán được doanh thu là 1.000 triệu đồng, hạch toán được chi phí được trừ là 800 triệu đồng thì hạch toán được thu nhập tính thuế là:

   1.000 triệu đồng – 800 triệu đồng = 200 triệu đồng

   Khi đó, thuế TNDN kê khai, nộp Ngân sách Nhà nước là : 25% x 200 triệu đồng = 50 triệu đồng.

   Nếu Trường chỉ hạch toán được doanh thu 1.000 triệu đồng, không hạch toán được chi phí nên cũng không hạch toán được thu nhập, vì vậy áp dụng tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu mà Trường đã đăng ký với cơ quan thuế, như sau:

   Trước đây: 1.000 triệu đồng x 5% = 50 triệu đồng.

   Từ năm tính thuế 2012: 1.000 triệu đồng x 2% = 20 triệu đồng.

   Hiện nay, Bộ Tài chính đang hoàn chỉnh dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN áp dụng từ ngày 01/01/2014 trở đi, đề nghị Trường theo dõi trên các Trang thông tin điện tử của Cục Thuế Trà Vinh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Chính phủ,…để cập nhật hoặc tham gia khi có thư mời dự các lớp triển khai cập nhật chính sách thuế mới do Cục Thuế tổ chức mỗi quý một lần để tự cập nhật áp dụng đảm bảo đúng quy định của pháp luật thuế hiện hành.

   2. Về thuế đối với tiền cho thuê nhà xưởng:

   Vấn đề chế độ tài chính (thu, chi, sử dụng số thu được,…) đối với hoạt động cho thuê nhà xưởng của Trường Trung cấp nghề Trà Vinh theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước không thuộc thẩm quyền của Cục Thuế, đề nghị Trường liên hệ cơ quan tài chính có thẩm quyền quản lý, kiểm soát về tài chính của Trường để được hướng dẫn cụ thể.

   Riêng về thuế đối với hoạt động cho thuê nhà xưởng của Trường phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy đinh của pháp luật về thuế GTGT; kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về thuế TNDN.

   Cục Thuế tỉnh Trà Vinh thông báo để Trường Trung cấp nghề Trà Vinh được biết. Nếu còn vấn đề gì chưa rõ hoặc chưa thống nhất, đề nghị liên hệ Cục Thuế tỉnh Trà Vinh (phòng Tuyên truyền- Hỗ trợ Người nộp thuế) để được hỗ trợ thêm./.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn