Cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng sư phạm gồm những ai?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 17/01/2023

Xin hỏi cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng sư phạm gồm những ai? - Câu hỏi của Thanh Thuý (Bình Định).

  • Cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng sư phạm gồm những ai?

   Căn cứ Điều 7 Điều lệ trường cao đẳng sư phạm ban hành kèm theo Thông tư 23/2022/TT-BGDĐT (có hiệu lực vào ngày 14/02/2023) quy định về cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng sư phạm như sau:

   Tổ chức, thành lập, chấm dứt hoạt động, giải thể tổ chức của trường cao đẳng sư phạm

   1. Tổ chức của trường cao đẳng sư phạm bao gồm:

   a) Hội đồng trường;

   b) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;

   c) Các phòng chức năng hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ;

   d) Các khoa, bộ môn;

   đ) Hội đồng khoa học và đào tạo và các hội đồng tư vấn khác (nếu có);

   e) Trường thực hành hoặc cơ sở thực hành (nếu có);

   g) Phân hiệu, tổ chức nghiên cứu và phát triển; đơn vị sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ (nếu có).

   2. Việc thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường cao đẳng sư phạm thực hiện theo quy định của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

   3. Việc thành lập, giải thể các đơn vị, tổ chức trực thuộc, thuộc trường cao đẳng sư phạm, quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị, tổ chức được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, quy định tại Điều lệ này và phải được cụ thể hóa trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

   Như vậy, cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng sư phạm gồm:

   +) Hội đồng trường;

   +) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;

   +) Các phòng chức năng hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ;

   +) Các khoa, bộ môn;

   +) Hội đồng khoa học và đào tạo và các hội đồng tư vấn khác (nếu có);

   +) Trường thực hành hoặc cơ sở thực hành (nếu có);

   +) Phân hiệu, tổ chức nghiên cứu và phát triển; đơn vị sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ (nếu có).

   (Hình từ Internet)

   Quy chế tổ chức và hoạt động của trường cao đẳng sư phạm gồm những nội dung gì?

   Theo Điều 5 Điều lệ trường cao đẳng sư phạm ban hành kèm theo Thông tư 23/2022/TT-BGDĐT (có hiệu lực vào ngày 14/02/2023) có quy định:

   Quy chế tổ chức và hoạt động của trường cao đẳng sư phạm

   1. Quy chế tổ chức và hoạt động của trường cao đẳng sư phạm gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

   a) Tên trường, tên viết tắt (nếu có);

   b) Mục tiêu và sứ mạng;

   c) Tổ chức và quản lý của trường;

   d) Tổ chức hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế và hoạt động bảo đảm chất lượng;

   đ) Nhiệm vụ và quyền của giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động;

   e) Nhiệm vụ và quyền của người học;

   g) Tài chính và tài sản;

   h) Quan hệ giữa trường cao đẳng sư phạm với cơ sở giáo dục, với doanh nghiệp, với gia đình và xã hội;

   i) Thanh tra, kiểm tra, công khai, giám sát, khen thưởng và xử lý vi phạm.

   2. Hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm có trách nhiệm tổ chức xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của trường cao đẳng sư phạm trên cơ sở cụ thể hóa các quy định tại Điều lệ này, phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và không trái với quy định của pháp luật hiện hành. Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường phải được lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ quản lý, giảng viên, người học, người lao động của trường và các bên liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, được hội đồng khoa học và đào tạo tư vấn và phải được hội đồng trường quyết nghị thông qua. Trên cơ sở nghị quyết hội đồng trường, hiệu trưởng ký ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường cao đẳng sư phạm và phải được công khai trên trang thông tin điện tử của trường ít nhất là 45 ngày trước khi triển khai thực hiện.

   2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường cao đẳng sư phạm, hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm gửi các cơ quan sau đây:

   a) Bộ Giáo dục và Đào tạo;

   b) Cơ quan quản lý trực tiếp trường cao đẳng sư phạm;

   c) Sở giáo dục và đào tạo thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi trường đặt trụ sở chính.

   Theo đó, nội dung có trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường cao đẳng sư phạm bao gồm:

   - Tên trường, tên viết tắt (nếu có);

   - Mục tiêu và sứ mạng;

   - Tổ chức và quản lý của trường;

   - Tổ chức hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế và hoạt động bảo đảm chất lượng;

   - Nhiệm vụ và quyền của giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động;

   - Nhiệm vụ và quyền của người học;

   - Tài chính và tài sản;

   - Quan hệ giữa trường cao đẳng sư phạm với cơ sở giáo dục, với doanh nghiệp, với gia đình và xã hội;

   - Thanh tra, kiểm tra, công khai, giám sát, khen thưởng và xử lý vi phạm.

   Nguyên tắc đặt tên, đổi tên trường cao đẳng sư phạm là gì?

   Tại Điều 3 Điều lệ trường cao đẳng sư phạm ban hành kèm theo Thông tư 23/2022/TT-BGDĐT (có hiệu lực vào ngày 14/02/2023) quy định về nguyên tắc đặt tên, đổi tên trường cao đẳng sư phạm như sau:

   - Tên bằng tiếng Việt của trường cao đẳng sư phạm gồm các cụm từ sau:

   +) Cụm từ xác định loại trường: Trường Cao đẳng Sư phạm;

   +) Cụm từ “trung ương” nếu là trường trực thuộc các bộ, ngành trung ương;

   +) Cụm từ xác định tên riêng: tên địa phương, tên danh nhân văn hóa, lịch sử, tên cá nhân, tổ chức (nếu có) và tên riêng khác. Cụm từ xác định tên địa phương phải gắn với nơi đặt trụ sở chính của trường.

   Việc đặt tên riêng của trường không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của trường khác đã thành lập trước đó, bảo đảm sự trong sáng của ngôn ngữ, không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc; không được gây nhầm lẫn về đẳng cấp, thứ hạng trường, không gây hiểu sai về tổ chức và hoạt động của nhà trường.

   - Tên giao dịch quốc tế của trường cao đẳng sư phạm được dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài, đúng nghĩa tên tiếng Việt, phải sử dụng các thuật ngữ bằng tiếng nước ngoài phù hợp với thông lệ quốc tế, không dịch tên cá nhân.

   - Tên bằng tiếng Việt của trường cao đẳng sư phạm được ghi trong quyết định thành lập, con dấu, biển hiệu, các văn bản, giấy tờ giao dịch của trường và được gắn tại trụ sở chính, phân hiệu của trường.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn