Danh mục các bảng mã dùng chung dùng cho hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học

26/04/2022

Chào ban biên tập, được biết có quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học. Tôi đang cần thông tin về ký hiệu mã của tên các danh mục trong lĩnh vực này. Nhờ ban biên tập hỗ trợ cung cấp, cảm ơn!

  • Danh mục các bảng mã dùng chung dùng cho hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 501/QĐ-BGDĐT năm 2020 quy định danh mục các bảng mã dùng chung dùng cho hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học bao gồm:

   STT

   Ký hiệu bảng (Sheet)

   Tên danh mục

   Nguồn dữ liệu

   1

   DM_DAN_TOC

   Danh mục dân tộc

   http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tab id=405&idmid=5&ItemID=1851

   2

   DM_TON_GIAO

   Danh mục tôn giáo

   Tham chiếu QĐ 121-TCTK/PPCĐ, QĐ 132/QĐ-TGCP

   3

   DM_NUOC

   Danh mục quốc tịch

   4

   DM_TINH

   Danh mục tỉnh/TP trực thuộc TW

   http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/

   5

   DM_HUYEN

   Danh mục quận/huyện/thị xã/thành phố trược thuộc tỉnh

   http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/

   6

   DM_XA

   Danh mục xã, phường, thị trấn

   http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/

   7

   DM_KHU_VUC

   Danh mục khu vực

   8

   DM_LOAI_HINH_TRUONG

   Danh mục loại hình trường

   9

   DM_LOAI_TRUONG

   Danh mục loại trường

   10

   DM_LOAI_VAN_BAN

   Danh mục loại văn bản

   11

   DM_LINH_VUC_VAN_BAN

   Danh mục Lĩnh vực văn bản

   12

   DM_CO_QUAN_BAN_HANH

   Danh mục cơ quan ban hành

   13

   DM_HINH_THUC_DAO_TAO

   Danh mục hình thức đào tạo

   QĐ 1904/QĐ-BGDĐT1

   14

   DM_LOAI_HINH_DAO_TAO

   Danh mục loại hình đào tạo

   15

   DM_LOAI_HINH_CHUONG_ TRINH

   Danh mục loại hình chương trình

   16

   DM_LOAI_CHUONG_TRINH_ DAO_TAO

   Danh mục loại chương trình đào tạo

   17

   DM_KHOI_NGANH

   Danh mục khối ngành

   18

   DM_NHOM_NGANH

   Danh mục nhóm ngành

   19

   DM_NGANH

   Danh mục ngành

   20

   DM_KHUNG_NLUC_NNGU

   Danh mục khung năng lực ngoại ngữ

   21

   DM_CHUC_DANH_HOI_DON G

   Danh mục chức danh hội đồng

   22

   DM_CHUC_DANH_GIANG_V IEN

   Danh mục chức danh giảng viên

   23

   DM_CHUC_DANH_PHONG_ BAN

   Danh mục chức danh phòng ban

   24

   DM_GIOI_TINH

   Danh mục giới tính

   Tham chiếu QCVN 109:2017/BTTTT

   25

   DM_NHOM_MAU

   Danh mục nhóm máu

   26

   DM_TINH_TRANG_SUC_KH OE

   Danh mục tình trạng sức khỏe

   27

   DM_HANG_THUONG_BINH

   Danh mục hạng thương binh

   QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

   28

   DM_LOAI_KHUYET_TAT

   Danh mục loại khuyết tật

   QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

   29

   DM_HINH_THUC_HOP_DON G

   Danh mục hình thức hợp đồng

   QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

   30

   DM_HINH_THUC_TUYEN_D UNG

   Danh mục hình thức tuyển dụng

   QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

   31

   DM_VI_TRI_VIEC_LAM

   Danh mục vị trí việc làm

   32

   DM_CHUC_VU

   Danh mục chức vụ

   33

   DM_TRINH_DO

   Danh mục trình độ

   QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

   34

   DM_TRINH_DO_CHUYEN_M ON

   Danh mục trình độ chuyên môn

   QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

   35

   DM_TRINH_DO_DAO_TAO

   Danh mục trình độ đào tạo

   QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

   36

   DM_TRINH_DO_LLCT

   Danh mục trình độ lý luận chính trị

   QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

   37

   DM_TRINH_DO_QLNN

   Danh mục trình độ quản lý nhà nước

   QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

   38

   DM_TRINH_DO_TIN_HOC

   Danh mục trình độ tin học

   QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

   39

   DM_NGOAI_NGU

   Danh mục ngoại ngữ

   QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

   40

   DM_HOC_HAM

   Danh mục học hàm

   QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

   41

   DM_NGACH

   Danh mục mã ngạch/chức danh nghề nghiệp

   QĐ 78/2004/QĐ-BNV , TT 11/2014/TT-BNV , TTLT 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

   42

   DM_BAC_LUONG

   Danh mục bậc lương

   QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

   43

   DM_KQ_CHUAN_NGHE_NG HIEP

   Danh mục chuẩn nghề nghiệp

   QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

   44

   DM_HINH_THUC_KHEN_TH UONG

   Danh mục hình thức khen thưởng

   QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

   45

   DM_HINH_THUC_KY_LUAT

   Danh mục hình thức kỷ luật

   QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

   46

   DM_DANH_GIA_CCVC

   Danh mục đánh giá công chức, viên chức

   QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

   47

   DM_LOAI_SACH

   Danh mục loại sách

   48

   DM_LOAI_GIAI_PHAP

   Danh mục giải pháp

   49

   DM_LINH_VUC_DE_TAI

   Danh mục lĩnh vực đề tài

   50

   DM_LOAI_DE_TAI_KHOA_H OC

   Danh mục loại đề tài khoa học

   51

   DM_CHUC_DANH_KHOA_H OC

   Danh mục chức danh khoa học

   52

   DM_VAI_TRO_TRONG_BAI_ BAO

   Danh mục vai trò trong bài báo

   53

   DM_VAI_TRO_KHOA_HOC

   Danh mục vai trò khoa học

   54

   DM_TRANG_THAI_CAN_BO

   Danh mục trạng thái cán bộ

   55

   DM_TRANG_THAI_HOC_VIE N

   Danh mục trạng thái học viên

   56

   DM_TRANG_THAI_CHUONG _TRINH

   Danh mục trạng thái của chương trình đào tạo

   57

   DM_TOT_NGHIEP

   Danh mục loại tốt nghiệp

   58

   DM_HINH_THUC_SO_HUU

   Danh mục hình thức sở hữu

   59

   DM_TINH_TRANG_SO_HUU

   Danh mục tình trạng sở hữu

   60

   DM_LOAI_PHONG_THI_NGH IEM

   Danh mục loại phòng thí nghiệm

   61

   DM_TO_CHUC_KIEM_DINH

   Danh mục tô chức kiểm định

   62

   DM_DAU_MOI_LIEN_HE

   Danh mục đầu mối liên hệ

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn