Để được làm giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thì cần bao nhiêu năm công tác trong ngành giáo dục?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 21/01/2023

Xin hỏi cần bao nhiêu năm công tác trong ngành giáo dục để có thể làm giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên? - Câu hỏi của Thanh Tuyền (Hà Nam).

  • Để được làm giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thì cần bao nhiêu năm công tác trong ngành giáo dục?

   Căn cứ khoản 2 Điều 6 Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 22/02/2023) quy định về tiêu chuẩn Giám đốc Trung tâm Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên như sau:

   Giám đốc Trung tâm

   1. Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của Trung tâm.

   2. Tiêu chuẩn Giám đốc Trung tâm

   a) Có đủ sức khỏe, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt;

   b) Cỏ bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

   c) Có kinh nghiệm công tác trong ngành giáo dục ít nhất 5 năm;

   d) Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp (đối với trung tâm được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp).

   Như vậy, để được làm giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thì có kinh nghiệm công tác trong ngành giáo dục ít nhất 5 năm.

   Hình từ Internet

   Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên là chủ tịch Hội đồng thi đua và khen thưởng hội viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đúng không?

   Tại Điều 10 Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 22/02/2023) quy định như sau:

   Các hội đồng trong Trung tâm

   1. Hội đồng thi đua và khen thưởng

   Hội đồng thi đua khen thưởng được thành lập vào đầu mỗi năm học để giúp giám đốc Trung tâm tổ chức các phong trào thi đua, đề nghị danh sách khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên trong Trung tâm. Hội đồng thi đua khen thưởng do giám đốc Trung tâm thành lập và làm chủ tịch. Các thành viên của hội đồng thi đua khen thưởng gồm: bí thư, cấp ủy, phó giám đốc, một số tổ trưởng và các giáo viên chủ nhiệm lớp.

   2. Hội đồng kỷ luật

   a) Hội đồng kỷ luật học viên được thành lập để xét hoặc xóa kỷ luật đối với học viên theo từng vụ việc. Hội đồng kỷ luật học viên do giám đốc Trung tâm quyết định thành lập và làm chủ tịch. Các thành viên của hội đồng gồm: bí thư, cấp ủy, phó giám đốc, một số tổ trưởng, các giáo viên chủ nhiệm lớp có học viên vi phạm, một số giáo viên có kinh nghiệm giáo dục và trưởng ban đại diện cha mẹ học viên của Trung tâm (đối với học viên trong độ tuổi học phổ thông).

   b) Hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên và nhân viên được thành lập để xét và đề nghị xử lý kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên theo từng vụ việc. Việc thành lập, thành phần và hoạt động của hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên và nhân viên được thực hiện theo quy định của pháp luật.

   3. Hội đồng tư vấn

   Hội đồng tư vấn do giám đốc thành lập theo yêu cầu cụ thể của công việc. Nhiệm vụ, thành phần và thời gian hoạt động của hội đồng tư vấn do giám đốc Trung tâm quy định. Các thành viên của Hội đồng làm theo vụ việc và không hưởng lương.

   Căn cứ quy định trên thì giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên là chủ tịch Hội đồng thi đua và khen thưởng hội viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

   Nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên là gì?

   Theo khoản 2 Điều 6 Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 22/02/2023) quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên như sau:

   +) Xây dựng, phê duyệt chiến lược và kế hoạch phát triển Trung tâm;

   +) Xây dựng quy định về: số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên theo quy định của pháp luật;

   +) Quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của Trung tâm; bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức các chức danh trưởng, phó các tổ chức của Trung tâm;

   +) Xây dựng quy hoạch và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý;

   Quyết định trả lương theo vị trí việc làm gắn với hiệu quả, chất lượng công việc, phù hợp với các mức độ tự chủ; tuyển dụng nhân viên theo nhu cầu của Trung tâm;

   Quản lý, sử dụng viên chức và chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

   Hằng năm, tổ chức đánh giá, phân loại giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên;

   +) Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội trong Trung tâm;

   +) Thực hiện quy chế dân chủ trong Trung tâm; thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học trong Trung tâm theo quy định của pháp luật;

   +) Ký hợp đồng liên kết với cơ sở giáo dục khác; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động giáo dục hoặc các tổ chức sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật;

   +) Cấp học bạ, chứng chỉ, chứng nhận cho người học đạt yêu cầu theo quy định;

   +) Quyết định việc khen thưởng, kỹ luật đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp quản lý;

   +) Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để phục vụ cho hoạt động giáo dục, đào tạo của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

   +) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật;

   +) Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn với cơ quan quản lý trực tiếp;

   +) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn