Giáo dục sức khỏe học đường trong trường học theo Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 gồm các tiêu chí nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 17/01/2023

Xin hỏi theo Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 thì giáo dục sức khỏe học đường gồm các tiêu chí nào? - Câu hỏi của Thanh Vi (Bắc Ninh).

  • Giáo dục sức khỏe học đường trong trường học theo Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 gồm các tiêu chí nào?

   Căn cứ theo tiểu mục 4 Mục III Quyết định 1660/QĐ-TTg năm 2021 thì giáo dục sức khỏe học đường trong trường học theo Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 phải đảm bảo các tiêu chí sau đây:

   NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
   ...
   4. Về tuyên truyền, giáo dục sức khỏe học đường trong trường học gồm các chỉ tiêu sau đây:

   - 100% học sinh được tuyên truyền, giáo dục về sức khỏe và nâng cao kiến thức phòng, chống bệnh, tật học đường, bệnh không lây nhiễm và sức khỏe tâm thần; được giáo dục về dinh dưỡng hợp lý, thực phẩm lành mạnh, an toàn.

   - 50% học sinh phổ thông được phổ biến, tư vấn về sức khỏe tâm thần, tâm sinh lý lứa tuổi.

   - 95% cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên y tế trường học được tập huấn về chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe học sinh trong trường học.

   Như vậy, giáo dục sức khỏe học đường trong trường học theo Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 phải đảm bảo các tiêu chí như sau:

   - 100% học sinh được tuyên truyền, giáo dục về sức khỏe và nâng cao kiến thức phòng, chống bệnh, tật học đường, bệnh không lây nhiễm và sức khỏe tâm thần; được giáo dục về dinh dưỡng hợp lý, thực phẩm lành mạnh, an toàn.

   - 50% học sinh phổ thông được phổ biến, tư vấn về sức khỏe tâm thần, tâm sinh lý lứa tuổi.

   - 95% cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên y tế trường học được tập huấn về chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe học sinh trong trường học.

   (Hình từ Internet)

   Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện giáo dục sức khỏe học đường trong trường học theo Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 như thế nào?

   Theo tiểu mục 1 Mục VI Quyết định 1660/QĐ-TTg năm 2021 quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện giáo dục sức khỏe học đường trong trường học theo Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

   TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì:

   a) Tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Chương trình trên phạm vi cả nước; trong đó xây dựng, ban hành kế hoạch bao gồm những dự án, kinh phí và các nội dung liên quan với lộ trình triển khai cụ thể. Giám sát, kiểm tra, thanh tra và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

   b) Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật liên quan tới sức khỏe học đường, trong đó có việc bảo đảm nguồn nhân lực và chế độ đãi ngộ phù hợp trong việc thực hiện công tác sức khỏe học đường. Hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành về công tác y tế trường học từ Trung ương đến địa phương.

   c) Hướng dẫn về dinh dưỡng hợp lý, thực phẩm lành mạnh kết hợp tăng cường hoạt động thể lực trong trường học, bữa ăn học đường phù hợp với lứa tuổi, vùng, miền và hình thức tổ chức; quy định nhằm hạn chế học sinh tiếp cận với các thực phẩm không có lợi cho sức khỏe; xây dựng các tài liệu truyền thông, giáo dục sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh, bệnh, tật học đường và vệ sinh trường học, bệnh không lây nhiễm và sức khỏe tâm thần.

   d) Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế trường học để thực hiện hiệu quả công tác sức khỏe học đường, trong đó chú trọng bữa ăn học đường.

   đ) Hướng dẫn các hình thức hoạt động, vận động phù hợp với lứa tuổi, sở thích và tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao cho học sinh trong trường học.

   e) Hướng dẫn lồng ghép việc thực hiện Chương trình với các đề án khác liên quan đã được phê duyệt (Đề án bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018 - 2025; Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017- 2025; Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Chương trình Sức khỏe Việt Nam và các đề án khác).

   Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng các tài liệu truyền thông, giáo dục sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh, bệnh, tật học đường và vệ sinh trường học, bệnh không lây nhiễm và sức khỏe tâm thần.

   Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm gì trong việc thực hiện giáo dục sức khỏe học đường trong trường học theo Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025?

   Tại tiểu mục 5 Mục VI Quyết định 1660/QĐ-TTg năm 2021 quy định trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện giáo dục sức khỏe học đường trong trường học theo Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

   Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe để nâng cao nhận thức và hành động trong bảo vệ, chăm sóc và tăng cường sức khỏe cho học sinh trong trường học; chủ trì hoặc phối hợp triển khai các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn