Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ phải có ít nhất 05 Giáo sư?

Ngày hỏi:21/09/2020

Mình muốn hỏi là Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ có bao nhiêu thành viên? Trong đó cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng là Giáo sư, Phó Giáo sư được quy định như thế nào? Mong nhận được giải đáp. Xin cảm ơn.

  • Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ phải có ít nhất 05 Giáo sư?
    (ảnh minh họa)
  • Theo Điểm a Khoản 3 Điều 19 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ (Ban hành kèm theo Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT) có quy định số lượng thành viên Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ như sau:

    Hội đồng gồm 07 thành viên; trong đó số thành viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư tối thiểu là 05 người; số thành viên đã tham gia đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn tối đa không quá 03 người; số thành viên là cán bộ của cơ sở đào tạo tối đa không quá 03 người;

    Như vậy thì Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ có 07 thành viên, trong đó có ít nhất 05 thành viên là Giáo sư, Phó Giáo sư.

    Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn