Kết quả rèn luyện của sinh viên trường cao đẳng phải được thông báo cho sinh viên khi nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 15/03/2023

Xin hỏi khi nào kết quả rèn luyện của sinh viên trường cao đẳng phải được thông báo cho sinh viên? - Câu hỏi của Thanh Liêm (Thanh Hoá).

  • Sinh viên trường cao đẳng có thể khiếu nại về kết quả đánh giá rèn luyện tại đâu?

   Căn cứ Điều 15 Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH quy định nơi sinh viên trường cao đẳng có thể khiếu nại về kết quả đánh giá rèn luyện như sau:

   Quyền khiếu nại của học sinh, sinh viên về kết quả đánh giá rèn luyện

   1. Học sinh, sinh viên có quyền khiếu nại lên các phòng, ban chức năng hoặc Hiệu trưởng nếu thấy việc đánh giá kết quả rèn luyện chưa chính xác. Khi nhận được đơn khiếu nại, Trường có trách nhiệm giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.

   2. Trình tự khiếu nại, giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

   Theo đó, sinh viên trường cao đẳng có quyền khiếu nại lên các phòng, ban chức năng hoặc Hiệu trưởng nếu thấy việc đánh giá kết quả rèn luyện chưa chính xác. Nhà trường có trách nhiệm giải quyết khiếu nại đó.

   (Hình từ Internet)

   Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên trường trung cấp, cao đăng năm 2023?

   Căn cứ Điều 12 Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH quy định:

   Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên

   1. Hiệu trưởng Nhà trường quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên. Hội đồng gồm:

   a) Chủ tịch Hội đồng: Là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng Nhà trường;

   b) Thường trực Hội đồng: Là trưởng đơn vị phụ trách công tác học sinh, sinh viên;

   c) Các ủy viên: Đại diện lãnh đạo các khoa (bộ môn hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ), phòng, ban liên quan, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nhà trường.

   2. Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện

   a) Đến thời điểm đánh giá theo quy định, học sinh, sinh viên căn cứ vào kết quả rèn luyện của bản thân, tự đánh giá theo mức điểm chi tiết do Nhà trường quy định;

   b) Giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp lớp để xem xét, đánh giá, thông qua mức điểm tự đánh giá của từng học sinh, sinh viên trên cơ sở kết quả rèn luyện thực tế và phải được quá 1/2 ý kiến đồng ý của tập thể lớp. Kết quả cuộc họp đánh giá của lớp phải được ghi biên bản, có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm (người chủ trì) và thư ký cuộc họp (do cuộc họp đề xuất);

   c) Trưởng khoa (trưởng bộ môn hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ) căn cứ biên bản đề nghị của lớp, xem xét, đánh giá và báo cáo Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên của Trường;

   d) Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên của Trường xem xét, thống nhất, trình Hiệu trưởng;

   đ) Hiệu trưởng Nhà trường xem xét và quyết định công nhận kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên.

   3. Kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên phải được thông báo cho học sinh, sinh viên ít nhất 20 ngày trước khi ban hành quyết định và phải được công khai trong toàn Trường.

   Theo đó, kết quả rèn luyện của sinh viên trường cao đẳng phải được thông báo cho sinh viên ít nhất 20 ngày trước khi ban hành quyết định và phải được công khai trong toàn Trường.

   Thời gian đánh giá và cách tính điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên trường trung cấp, cao đẳng như thế nào?

   Căn cứ Điều 13 Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH quy định thời gian đánh giá và cách tính điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên trường trung cấp, cao đẳng như sau:

   Thời gian đánh giá và cách tính điểm

   1. Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên được tiến hành định kỳ theo học kỳ, năm học và toàn khóa học.

   2. Điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên trong kỳ học là tổng số điểm đạt được theo các tiêu chí, nội dung đánh giá quy định. Điểm rèn luyện của năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các kỳ học trong năm học đó. Điểm rèn luyện toàn khóa học là trung bình cộng của điểm rèn luyện của các năm học.

   3. Học sinh, sinh viên có thời gian nghỉ học tạm thời, khi tiếp tục theo học thì không thực hiện đánh giá trong thời gian nghỉ học.

   Như vậy, học sinh, sinh viên trường trung cấp, cao đẳng tự đánh giá kết quả rèn luyện của mình theo học kỳ, năm học và toàn khóa học. Điểm rèn luyện được tính theo các tiêu chí, nội dung đánh giá được quy định theo năm học, theo học kỳ và theo toàn khóa học. Học sinh, sinh viên sau thời gian nghỉ học tạm thời khi quay lại không thực hiện đánh giá trong thời gian học.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn