Mẫu phương án vay vốn, báo cáo kết quả cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập

26/04/2022

Mẫu phương án vay vốn và báo cáo kết quả cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập được quy định như thế nào?

  • Mẫu phương án vay vốn, báo cáo kết quả cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập
   (ảnh minh họa)
  • Mẫu phương án vay vốn đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

   Theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 11/2022/QĐ-TTg mẫu phương án vay vốn đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   PHƯƠNG ÁN VAY VỐN

   Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội..............

   I. THÔNG TIN CHUNG

   1. Tên cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập: .................................................

   ..............................................................................................................................................

   Tên tổ chức/cá nhân vay vốn: .............................................................................................

   ..............................................................................................................................................

   2. Họ và tên người đại diện: ................................................................................................

   ..............................................................................................................................................

   Chức vụ: ..............................................................................................................................

   Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: .............................................

   Ngày cấp: .............................................. Nơi cấp: ...............................................................

   3. Giấy ủy quyền (nếu có) số ............ ngày ...../...../.......... của ...........................................

   4. Địa chỉ: .............................................................................................................................

   5. Điện thoại: ........................................................................................................................

   6. Mã số thuế: ......................................................................................................................

   7. Quyết định cho phép thành lập số: .................................... ngày ...../...../.......... do .................................................................. cấp.

   8. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục (nếu có) số: .................................... ngày ...../...../.......... do .................................................................. cấp.

   9. Tài khoản thanh toán số: ........................................ tại Ngân hàng ..................................

   10. Vốn tự có/vốn điều lệ/vốn góp: .......................................................................................

   11. Thời gian ngừng hoạt động theo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 từ ngày..... tháng..... năm ........... đến ngày..... tháng..... năm ...........

   II. NỘI DUNG VỀ PHƯƠNG ÁN VAY VỐN

   1. Nội dung phương án vay vốn:

   - Sửa chữa cơ sở vật chất:

   + Sửa chữa: .........................................................................................................................

   + Chi phí sửa chữa: .............................................................................................................

   - Mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19: .....................................

   + Chủng loại: ........................................................................................................................

   + Số lượng: ..........................................................................................................................

   + Giá trị: ...............................................................................................................................

   - Mua sắm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục:

   + Chủng loại: .......................................................................................................................

   + Số lượng: .........................................................................................................................

   + Giá trị: ...............................................................................................................................

   - ...........................................................................................................................................

   ..............................................................................................................................................

   2. Tổng nguồn vốn thực hiện phương án: .................................. đồng, trong đó:

   - Vốn tự có: ................................................................................................................. đồng.

   - Vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội: ............................................................... đồng.

   - Thời gian thực hiện phương án: từ tháng.... năm... đến tháng.... năm...

   - Thời gian dự kiến hoạt động trở lại đối với trường hợp cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập dừng hoạt động: ....................................................................................................

   III. ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

   Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay số tiền: ............................................. đồng.

   (Bằng chữ: ..................................................................................) để dùng vào việc:

   STT

   Mục đích sử dụng vốn vay

   Số lượng

   Thành tiền (đồng)

   - Thời hạn vay vốn: tháng

   - Nguồn tiền trả nợ ngân hàng:

   + Từ khấu hao: .......................................................... đồng;

   + Lợi nhuận và các nguồn khác: ............................... đồng;

   + Dự kiến tổng số tiền trả nợ một năm: ...................................................... đồng, trong đó:

   Trả nợ gốc: ................................................; trả lãi: ......................................

   IV. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN

   1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của các thông tin và nội dung nêu trên.

   2. Tiếp tục duy trì hoạt động hoặc khôi phục hoạt động sau khi được vay vốn.

   3. Sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi cho Ngân hàng Chính sách xã hội đầy đủ, đúng hạn.

   4. Tuân thủ các quy định về vay vốn, chịu sự kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

   5. Cam kết lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc sử dụng vốn vay theo tiến độ thực hiện phương án, cung cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay và cơ quan chức năng khi được yêu cầu.

   6. Dùng các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình để trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội.

   ...., ngày ... tháng ... năm ...
   NGƯỜI ĐẠI DIỆN
   (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

   XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/
   PHƯỜNG/THỊ TRẤN

   Xác nhận Cơ sở giáo dục mầm non/tiểu học ...................................... dừng hoạt động theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ... tại địa phương.

   ....., ngày ... tháng ... năm .....
   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
   CHỦ TỊCH
   (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

   Mẫu báo cáo kết quả cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

   Theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 11/2022/QĐ-TTg mẫu báo cáo kết quả cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 như sau:

   NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

   BÁO CÁO KẾT QUẢ CHO VAY CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, TIỂU HỌC NGOÀI CÔNG LẬP

   Tháng ... năm ...

   Đơn vị: triệu đồng, khách hàng, HSSV

   TT

   Đối tượng thụ hưởng

   Doanh số cho vay

   Doanh số thu nợ

   Doanh số xóa nợ

   TỔNG DƯ NỢ

   Tổng dư nợ phân theo tính chất nợ

   Tổng dư nợ phân theo thời hạn

   Số khách hàng còn dư nợ

   Lũy kế số lượt khách hàng vay vốn từ đầu năm

   Trong kỳ

   Lũy kế từ đầu năm

   Trong kỳ

   Lũy kế từ đầu năm

   Trong kỳ

   Lũy kế từ đầu năm

   Nợ trong hạn

   Nợ quá hạn

   Nợ khoanh

   Ngắn hạn

   Trung hạn

   Dài hạn

   A

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   8

   9

   10

   11

   12

   13

   14

   15

   1

   Cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục (gồm: nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập)

   2

   Trường mầm non dân lập, tư thục (gồm: nhà trẻ; trường mẫu giáo; trường mầm non dân lập, tư thục)

   3

   Trường tiểu học tư thục

   Tổng cộng

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn