Nghỉ thai sản có được hưởng phụ cấp đứng lớp không?

Ngày hỏi:18/02/2017

Nghỉ thai sản có được hưởng phụ cấp đứng lớp không? Xin hỏi tôi là giáo viên nghỉ thai sản trong thời gian nghỉ sinh năm 2016 này. Có được hưởng phụ cấp ưu đãi, khu vực, đối với giáo viên đang giảng dạy tại trường công lập không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC quy định áp dụng phụ cấp ưu đãi trong ngành giáo dục đào tạo như sau:

   a) Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi. Riêng đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 mục này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo;

   b) Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau:

   - Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;

   - Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng;

   - Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

   - Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành;

   - Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.

   Như vậy, theo quy định, thì thời gian nghỉ thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi do đó thời gian nghỉ thai sản theo đúng thời hạn tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 vẫn được tính hưởng phụ cấp ưu đãi.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc hưởng phụ cấp đứng lớp khi nghỉ thai sản. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội 2014 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn