Nguyên tắc quản lý văn bản đi khi sử dụng Hệ thống E-Office của ngành giáo dục

Ngày hỏi:10/07/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành thì nguyên tắc quản lý văn bản đi khi sử dụng Hệ thống E-Office của ngành giáo dục được quy định như thế nào?

 • Nguyên tắc quản lý văn bản đi khi sử dụng Hệ thống E-Office của ngành giáo dục quy định tại Điều 7 Quyết định 388/QĐ-BGDĐT năm 2019 về Quy chế Quản lý và xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống Quản lý hành chính điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

  1. Tất cả văn bản đi của Bộ GDĐT, đơn vị phải được đăng ký vào Hệ thống E-Office.

  2. Số của một văn bản đi là duy nhất trong hệ thống quản lý văn bản đi của Bộ GDĐT, đơn vị.

  3. Xác nhận văn bản đi được gửi đến đúng địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có chức năng và thẩm quyền giải quyết.

  4. Bảo đảm văn bản được chuyển giao toàn vẹn, an toàn trong môi trường mạng.

  5. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản điện tử thực hiện theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, trừ yếu tố thể thức về ký số của người có thẩm quyền và ký số của Bộ GDĐT, đơn vị quy định tại Điều 13, Điều 14 Quy chế này.

  Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn